Avtor Ana Rep dipl.inž.gozd. in Andrej Grum, dipl.inž.gozd., Zavod za gozdove Slovenije 1:02 pop REVIJA GOZD IN LES

S pomočjo projekta BIO4ECO približali biomaso uporabnikom gozdov

Zavod za gozdove od leta 2016 sodeluje na mednarodnem projektu BIO4ECO (Interreg Europe), katerega cilj je izboljšanje nacionalnih politik, povezanih z uporabo biomase kot obnovljivega vira energije.

Na podlagi analize stanja v Sloveniji in dobrih praks, predstavljenih med projektnimi partnerji, je bil izdelan Akcijski načrt za Slovenijo, ki vsebuje tri aktivnosti: 1.) izboljšati pogoje za aktivnejšo vlogo gozdarskih strokovnjakov pri promociji učinkovite rabe lesne biomase v energetske namene, 2.) povečati interes lastnikov gozdov za gospodarjenje z gozdom 3.) in izboljšati sodelovanje in koordinacijo med odločevalci in strokovnimi področji, ki so povezana z rabo obnovljivih virov energije.

 

Več besede stroki

Za izboljšanje pogojev za aktivnejšo vlogo gozdarskih strokovnjakov pri promociji učinkovite rabe lesne biomase v energetske namene smo v okviru izvajanja projekta izvedli raziskavo, ki je pokazala, da si lastniki gozdov in uporabniki lesne biomase želijo več kakovostnih informacij s področja učinkovite rabe lesne biomase in finančnih prednosti pri njenem izkoriščanju. Zato smo v okviru projekta izvedli svetovanja v obliki predstavitev na sejmih (Komenda, Narava in Zdravje) in predstavitve na konferencah (SLOBIOM, Varbiom) na drugih dogodkih (slavnostna akademija ob 25-letnici Zavoda za gozdove Slovenije). Svetovanja so se izvajala na tečajih za varno delo v gozdu, izdali smo publikacije, objavili članke in v obliki predavanj svetovali lastnikom in uporabnikom gozdov na sejmu v Gornji Radgoni, kjer smo jim predstavili tudi akcijski načrt.

 

Večanje interesa za gospodarjenje z gozdom

Za povečanje interesa lastnikov gozdov za gospodarjenje z gozdom (združevanje lastnikov, svetovanje …) tudi v območjih z večjim deležem gozdnih lesnih sortimenotv slabše kakovosti smo v okviru ‘Programa razvoja podeželja’ samo lani izvedli 967 svetovanj lastnikom in uporabnikom gozdov, kjer smo spodbujali združevanje lastnikov in gospodarjenje z manj donosnimi gozdovi. Vsekakor želimo s tako visoko številko nadaljevati, vendar je za letošnje leto in v prihodnje zaradi višje sile naše svetovanje postavljeno pod vprašaj.

 

‘Strategija umne rabe lesa’

Za izboljšanje sodelovanja in koordinacijo med odločevalci in strokovnimi področji, ki so povezana z rabo obnovljivih virov energije, smo oblikovali predlog ‘Strategije umne rabe lesne biomase za energetske namene’ (v nadaljevanju: Strategija). Ta je v teku izdelave dobila dodatno poslanstvo, in sicer kot dopolnilo strategiji ‘Les je lep’ z dodatno podporo lokalni lesni industriji in obvladovanju posledic podnebnih sprememb v slovenskih gozdovih. Zaradi teh se v neenakomernih časovnih intervalih na trgu pojavlja vedno večji delež lesa slabše kakovosti.

Predlog Strategije je pripravila medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za infrastrukturo, Zavoda za gozdove Republike Slovenije in Gozdarskega inštituta Slovenije. Glavni namen Strategije je odvračanje rabe kakovostnega lesa v energetske namene, umna – učinkovita raba lesa slabše kakovosti v energetske namene, izboljševanje kakovosti zraka na območjih s preseganji in ohranjanje kakovosti zraka na ostalih območjih države iz naslova rabe lesa za ogrevanje stavb. Zdaj ja na vrsti ustrezen postopek javne obravnave, medsektorskega usklajevaje ter na koncu sprejema pri vladi ali v Državnem zboru.

Zavod za gozdove je s pomočjo projekta BIO4ECO izvedel mnogo aktivnosti, ki bodo zelo pripomogle k večji ozaveščenosti uporabe biomase v energetske namene. Tako bomo povečali konkurenčnost, rast in zanimanje za delo v gozdu. V prihodnje si bomo močno prizadevali, da dobre prakse čim bolje vpeljemo v vsakdanje življenje in s tem pripomoremo na prehod v nizkoogljično družbo z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov.

(Visited 201 times, 3 visits today)
Close