Avtor VB; foto: shutterstock.com 7:59 dop AKTUALNO

Ogrožene ptice in metulji na območju Nature 2000 – bodo omejili kmetijsko rabo?

Pregledali predlog predpisa Uredba o programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028.

Glede tega, katere večje spremembe na področju upravljanja območij Natura 2000 uvaja nov predlog, smo se obrnili na Ministrstvo za naravne vire in prostor.

V predlogu PUN 2023-2028 opredeljujejo programske ter dolgoročne varstvene cilje za vrste in habitatne tipe ter ukrepe, ki naj bi k tem pripomogli.

Osnova za pripravo PUN 2023-2028 je bila, kot pove Ministrstvo, analiza predhodnega PUN. Na podlagi novega pregleda stanja vrst in habitatnih tipov ter analiz o učinkovitosti ukrepov predhodnega PUN po posameznih sektorjih, so pripravljavci PUN posodobili in nadgradili varstvene cilje ter oblikovali osnutke ukrepov.

Nove omejitve za kmetijstvo na dveh območjih

S predlogom Uredbe o PUN 2023-2028 se na novo ureja prepovedi, pogoje in omejitve rabe na delu območja Nature 2000 Notranjski trikotnik (Planinsko polje) in na delu območja Nature 2000 Ljubljansko barje. “Na teh dveh območjih je za doseganje ciljev ohranjanja vrst in habitatnih tipov nujna prilagojena kmetijska praksa, ki je določena z režimom v Uredbi. S sektorsko intervencijo Plačila Natura 2000 se upravičencem zagotovi nadomestilo za slabosti, povezane z ohranjanjem omrežja Natura 2000,” pove Ministrstvo.

S PUN 2023-2028 pa se na področju izvajanja SKP EU uvaja novost, ki izhaja iz poslabševanja stanja določenih vrst in habitatnih tipov na traviščih območij Nature 2000, predvsem upadanja travniških vrst ptic in metuljev, na kar nas je že opozorila Evropska komisija z uradnim opominom.

“Na dveh območjih se tako uvajajo zavezujoče omejitve pri izvajanju kmetijske prakse, ki so opredeljene v tej Uredbi. Ta območja zajemajo del območja Nature 2000 Notranjski trikotnik (Planinsko polje) in del območja Nature 2000 Ljubljansko barje. Sprejet strateški načrt SKP 2023-2027 v okviru intervencije Plačila Natura 2000 uvaja plačilo za izpad prihodka in dodatne stroške pri kmetovanju, predpisane na navedenih območjih Natura 2000,” še povedo sogovorniki.

Pripombe na predlog lahko odda vsakdo do 25. marca.

(Visited 87 times, 4 visits today)
Close