Avtor bv; fotografija je simbolična (shutterstock.com) 11:42 dop AKTUALNO

Kako je lahko kmetija na Koroškem vse do letos obdržala eko certifikat?

Vsi vemo, kaj se je nedavno izkazalo o dogajanju na kmetiji na Koroškem, kjer so ugotovili mučenje krav. Tiste, ki še niso umrle, so jih odpeljali v klavnico.

Ob vsem, kar smo lahko prebrali o zadevi, je težko kdo bil ravnodušen. Smo se pa ob tem vprašali tudi: Kako to, da že prej kmetiji (torej pred 11. marcem letos) ni bil odvzet certifikat za ekološko rejo?

V sporočilu za javnost, ko je zadeva prišla na dan, smo namreč prebrali: “Direktor Inšpekcije za kmetijstvo na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Primož Marolt je dejal, da je Inšpektorat v letih 2020 in 2021 vodil postopek pri isti zavezanki zaradi neoznačenosti govedi; v letu 2021 zaradi neprijavljenega dohodka iz dopolnilne dejavnosti, v letih 2021 in 2022 zaradi nenadzorovane paše ter znova v letu 2022 zaradi neoznačenih živali (postopek še vedno traja).”

Odgovor Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je, da le-ta ni pristojen za odvzem ekoloških certifikatov, zaradi česar nam na to vprašanje niso mogli odgovoriti drugega, kot, da nadzor nad izpolnjevanjem pogojev ekološke reje izvajajo za to pooblaščene organizacije. Nadzor nad pooblaščenimi organizacijami pa izvaja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Odgovor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrjuje, da kontrolo nad ekološko pridelavo oziroma predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in izdajanje certifikatov izvajajo kontrolne organizacije. “Vključitev kmetijskih gospodarstev v shemo ekološkega kmetovanja je prostovoljna. Kontrolne organizacije preglede pri posameznem nosilcu certifikata izvedejo vsaj enkrat letno. Če gospodarstvo izpolnjuje vse zahteve iz veljavne ekološke zakonodaje, ji kontrolna organizacija izda certifikat in s tem ostane nosilec certifikata, ki ga lahko izvajalec dejavnosti uporabi za tržne in promocijske namene,” so povedali in dodali, da s certifikatom izvajalec dejavnosti lahko uveljavlja tudi izplačila iz sheme neposrednih plačil.

“V primeru, ko je ugotovljena neskladnost, ki ni neposredno vezana na zahteve za ekološko predelavo, se izda opozorilo ter določi način in rok odprave. Ob naslednji redni kontroli se odprava nepravilnosti tudi preveri. V kolikor se ugotovi, da neskladnost, za katero je bilo že izdano opozorilo, ni bila uspešno odpravljena, organizacija za kontrolo in certificiranje ukrepa v skladu z lastnimi postopki in izreče sankcije, kot so predpisane v Uredbi o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil,” še povedo.

Pristojni inšpektorji, organizacije za kontrolo in certificiranje ter Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) se o ugotovitvah in odločitvah v postopkih med seboj obveščajo, še dodajo.

Odločba inšpektorice je zahtevala, da na kmetiji živali oštevilčijo

V kolikor se pri postopkih uradnega nadzora ugotovijo kršitve, ki vplivajo na izpolnjevanje zahtev iz shem kakovosti, se, kot nadalje pojasnjujejo, kontrolni organizaciji, ki je je izdala certifikat predlaga, da pri zadevnih pridelovalcih in predelovalcih kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti pričnejo s postopki razveljavitve certifikata. V kolikor so se uveljavljala neposredna izplačila iz shem kmetijske politike, postopke vodi tudi ARSKTRP.

Ob tem so še pouradili, da je direktor Inšpekcije za kmetijstvo na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Primož Marolt na novinarski konferenci dne 16. 3. 2023 pojasnil, da je po uradni dolžnosti kmetijska inšpektorica 24. novembra lani ugotovila, da je bilo 19 govedi od 22 popolnoma neoznačenih, tri pa delno označena, prav tako nista bili označeni dve teleti. “Kmetijska inšpektorica je izdala ureditveno odločbo, da mora stranka do 1. januarja 2023 živali oštevilčiti, uveden je bil tudi prekrškovni postopek po Zakonu o živinoreji. 10. marca letos je kmetijska inšpektorica ob ponovnem ogledu kmetije našla eno poginjeno žival ter obvestila številko 112. Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi prijave v soboto, 11. marca 2023, opravila inšpekcijski nadzor na kmetijskem gospodarstvu.”

(Visited 890 times, 3 visits today)
Close