Avtor rb; foto: shutterstock.com 11:19 dop OKOLJE

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev – tveganje za okolje in opraševalce

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Čebelarsko zvezo Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije pripravilo aktivnosti glede možnih tveganj, ki jih lahko ima nepravilna raba fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za zdravje ljudi in okolje.

MKGP in UVHVVR: FFS le, ko ne gre drugače – v prvi vrsti spodbujajo okolju prijaznejše metode varstva rastlin in celovito ravnanje s kmetijskimi rastlinami.

Tako spodbujajo naslednje preventivne ukrepe: izbira rastišča, kolobarjenje, obdelava tal, čas in gostota setve oziroma sajenja, rez, vzgojne oblike, setev mešanih ali vmesnih posevkov ali dosevkov, uporaba odpornih ali tolerantnih sort, saditev ali setev certificiranega sadilnega ali semenskega materiala, gnojenje, namakanje, izsuševanje in higienski ukrepi.

Nadalje spodbujajo uporabo metod varstva rastlin z nizkim tveganjem, kamor spadajo fizikalni ukrepi, biotehniški ukrepi, uporaba koristnih organizmov za biotično varstvo rastlin, uporaba fitofarmacevtskih sredstev na podlagi mikroorganizmov, rastlinskih izvlečkov, feromonov in podobnih snovi, uporaba osnovnih snovi in uporaba fitofarmacevtskih, dovoljenih za ekološko pridelavo.

Preudarna uporaba FFS

Pridelovalec mora nasad ali posevek redno pregledovati in opazovati pojav škodljivih organizmov ter na podlagi lastne presoje ter izkušenj izbrati najprimernejšo metodo varstva rastlin oziroma ustrezno kombinacijo metod.

FFS naj uporabi le takrat, ko presodi, da z metodami varstva rastlin z nizkim tveganjem ni mogoče zagotoviti zadovoljivega učnika obvladovanja škodljivih organizmov.

V primeru uporabe FFS mora uporabnik upoštevati tudi informacije o pragu škodljivosti, če te obstajajo, o primernem času uporabe FFS in druge nasvete o uporabi tistih FFS, ki so ciljno naravnana za čim manjšo škodljivost za zdravje ljudi, neciljne organizme in okolje.

Ključne točke uporabe FFS za varovanje okolja

• Uporaba FFS je dovoljena le na gojenih rastlinah in zoper škodljive organizme, ki so navedeni na etiketi in navodilu za uporabo.
• Setev semena, tretiranega s FFS, ki so označena kot čebelam nevarna lahko izvajajo s podtlačnimi pnevmatskimi sejalnicami le, če so te opremljene z napravo za zmanjšanje odnašanja prašnih delcev z zračnim tokom, ki izstopa v okolico.
• S prazno embalažo je treba ravnati v skladu z navodili proizvajalca oz. navodili za uporabo FFS.
• Škropljenje se v vetrovnem vremenu ne izvaja, da se prepreči zanašanje škropilne brozge na sosednje njivske in urbane površine.
• Škropilno brozgo se pripravlja na mestu, namenjenemu polnjenju in mešanju FFS, ki je ustrezno opremljeno in zavarovano, da morebitno razlitje ne more doseči vodnih virov in odtočnih kanalov.
• Zaželeno je, da se naprave za nanašanje FFS čistijo na mestu nanosa ali na v ta namen pripravljenih površinah, kjer je poskrbljeno za odpadno vodo, da ne pride do točkovnega onesnaženja.

Varstvo opraševalcev

FFS, ki predstavljajo tveganje za čebele in druge opraševalce, so označeni z grafičnim opozorilnim znakom »Nevarno za čebele«. Pri uporabi tovrstnih sredstev imajo uporabniki v zvezi z varstvom čebel določene obveznosti:
• cvetoča podrast v trajnih nasadih mora biti v času tretiranja s FFS, ki so označeni kot čebelam nevarni, pokošena oz. mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS dosegel;
• uporaba sistemičnih FFS, ki so označeni kot čebelam nevarni, je prepovedana v času cvetenja gojenih rastlin;
• uporaba kontaktnih FFS, ki so označeni kot čebelam nevarni, je v času cvetenja gojenih rastlin, dovoljena le v nočnem času – dve uri po sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom, razen če je na etiketi in navodilu za uporabo navedeno, da je uporaba takega sredstva v celoti prepovedana v času cvetenja;
• pri uporabi za čebele nevarnih FFS mora uporabnik tretiranje izvajati na način, da se prepreči zanašanje na sosednje površine s cvetočimi rastlinami.

Za konec pa so opozorili še, da je pravica do zdravega okolja, temeljna pravica vseh državljanov, zato je pravilno rokovanje s FFS velika odgovornost vsakega uporabnika FFS.

VIR: MKGP, UVHVVR

(Visited 146 times, 3 visits today)
Close