Evropska sredstva za naravne habitate ob Muri in na Pohorju

30 julija, 2020

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitvi o finančni podpori za projekta »Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri« in »VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju«.

 

Za projekta v višini dobrih 6,7 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval dobrih 5,3 milijona evrov.

Ob Muri …

Namen projekta obnovitve mokrotnih habitatov ob Muri je, kot navaja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, izboljšanje življenjskih pogojev tamkajšnje flore in favne. V okviru projekta se bo obnovilo rečno dinamiko, vodni habitat, poplavne gozdove in mokrotna travišča, zagotovilo se bo varovanje pomembnih delov habitatov območja Natura in vzpostavilo informacijske centre, učne poti ter interpretacijske poligone.

Pohorje …

Namen projekta Vizija Pohorje 2030 je izboljšanje stanja naravovarstveno visoko vrednih območij, iskanje rešitev za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih aktivnosti v naravi.

Z varstvenimi ukrepi na terenu se bo zagotovilo ustrezno upravljanje s 6 habitatnimi tipi ter izboljšalo ohranitveno stanje habitata za 6 živalskih vrst (alpski kozliček, veliki pupek, hribski urh, vejicati netopir, mali podkovnj, divji petelin).

Nadgradilo se bo tudi izobraževalno – interpretacijske vsebine z namenom osveščanja prebivalstva o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in odnosa narava–človek na projektnem območju skozi stoletja.

 

Vir. gov.si

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 58 times, 1 visits today)