12:00 dop AKTUALNO

ŠTUDIJSKI PROGRAM UPRAVLJANJE Z OKOLJEM JE IZHODIŠČE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Piše: dr. Mojca Blažič

Uničevanje narave in posledice le-tega za zdravje naravnih sistemov in ljudi se pojavljajo z neverjetno naglico. Samo zadnje leto 2021 je bilo burno leto, ko so naslovnice medijev poleg nadaljnje globalne pandemije Covid-19 polnila še poročila o katastrofalnih požarih v Grčiji, Italiji, Turčiji in smrtonosnih poplavah, ki so poplavile velik del zahodne Evrope. Vse močneje je prisotno zavedanje, da se še posebej zadnja desetletja svet razvija v napačno smer. Mnogi strokovnjaki opozarjajo, da je sedanji sistem dolgoročno nevzdržen, saj naš življenjski slog temelji na vedno večji potrošnji, kar zahteva nenehno rast proizvodnje, s čimer sta povezana rast porabe naravnih virov in povečanje onesnaževanja, čeprav so naš planet in njegovi viri omejeni in smo že dosegli rob njegove zmogljivosti. Smo na kritični točki: človeško delovanje nas je približalo temu, da povzročimo nepopravljivo škodo našemu planetu, samemu viru našega obstoja in blaginje. Da bi zagotovili prihodnost, v kateri lahko uspevamo, so nujno potrebni kolektivni in individualni ukrepi, ki bodo našo družbo in gospodarstvo postavili na trajnostno pot.  Prvi korak? Višja ozaveščenost o okoljski problematiki. 

POTREBUJEMO USTREZNO OZAVEŠČENO DRUŽBO IN IZOBRAŽEN KADER.

V današnjem svetu, kjer človeštvo trenutno izrablja naravo 1,75-krat hitreje kot se lahko ekosistemi našega planeta obnavljajo, kar povzroča nepopravljive okoljske spremembe na svetovni ravni, je nedvomno nujno, da preidemo na okoljsko trajnostno, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.  Znanost pravi, da bo prihodnost homo sapiensa odvisna od tega, ali se bo lahko razvil v homo ecologicus, kar pomeni, da moramo spremeniti svoje vedenje in način življenja, da bomo lahko preživeli. Za uresničitev navedenih ukrepov potrebujemo ustrezno ozaveščeno družbo in izobražen kader.

V ospredju političnih pobud v Evropi so trajnost, dvojni prehodi in okoljska znanja.  Med pomembnimi evropskimi dokumenti so  Evropski zeleni dogovor,  Mehanizem za okrevanje in odpornost in Predlog priporočila Sveta o učenju za okoljsko trajnost. Ciljev, ki so zapisani v teh dokumentih, ni mogoče doseči brez vključevanja številnih deležnikov.

Okoljska ozaveščenost, trajnost, zelene veščine: ti koncepti niso več omejeni na podnebni aktivizem, temveč počasi vstopajo v osrednji diskurz učenja otrok, mladostnikov in odraslih. Organizacije za izobraževanje različnih ciljnih skupin prebivalstva  imajo neizogibno odgovornost, da večini prebivalstva zagotovijo potrebna znanja in veščine, da bomo postali globalni državljani, ki se zavedamo posledic svojih dejanj in smo pripravljeni sprejemati odločitve za ohranitev edinega doma, ki ga imamo. V skladu z Manifestom o učenju in izobraževanju odraslih (ALE) za trajnost se moramo “naučiti trajnosti, razumeti sebe, ponovno graditi naš sistem vrednot na boljši način in ukrepati v skladu z njim” (EPALE). Učenci vseh starosti moramo biti sposobni razviti znanje, veščine in stališča za bolj trajnostno življenje, spremeniti vzorce potrošnje in proizvodnje , sprejeti bolj zdrav način življenja in prispevati – tako posamezno kot skupaj – k preoblikovanju naše družbe.

Izobraževanje ima torej pomembno vlogo pri obravnavanju in reševanju okoljskih izzivov, saj vodi do večje občutljivosti za okoljska vprašanja, kakor tudi do prookoljskega političnega ravnanja (npr. do podpore okoljskim politikam, glasovanja za zelene stranke, udeležbe v okoljskem aktivizmu), osebne transformacije (npr. spremembe življenjskega sloga) pa tudi širših prookoljskih družbenih sprememb.

Znanje o upravljanju z okoljem omogoča posamezniku nenehno spremljanje vsebin, ki izhajajo iz problemov v okolju in njegovega ravnanja (onesnaževanje vode, zraka in tal, meritve v okolju, ravnanje z odpadki, varstvo narave, upravljanje okolja, ocenjevanje vplivov na okolje, ekonomika okolja, zakonodaja in komuniciranje z javnostjo). Prav zato bo tudi eksponentno naraščala potreba po usposobljenem in visokokakovostnem kadru s področja upravljanja z okoljem in njegovega varovanja.

POTREBE PO VRHUNSKO IZOBRAŽENIH STROKOVNJAKIH SO VSE VEČJE

Da bi država in ožje okolje lahko načrtovala in uresničevala politiko in strategijo varstva okolja ter izvajala aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in si prizadevala za odpravljanje njegovih posledic ter sledila smernicam trajnostnega razvoja, potrebujemo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem. Zato na Fakulteti za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu vabijo k vpisu v nove, sodobne in atraktivne študijski programe Upravljanje z okoljem, katerih cilj je izobraziti tovrstne kadre.

Na fakulteti z izobraževanjem in informiranjem prispevajo h krepitvi okoljske pismenosti prebivalcev in drugih akterjev ter spodbujajo k preudarni rabi prostora in naravnih virov ter krepijo čut za odgovornost pri ravnanju s prostorom in okoljem.

Programi ponujajo sodobne koncepte upravljanja z okoljem ter osvetljujejo tri pomembne tehnološke paradigme: ohranjanje biotske raznovrstnosti in zdravja prebivalcev, krožno ekonomijo ter doseganje trajnostne rabe naravnih virov.

Vlada RS jim je dodelila koncesijo za izvajanje visokošolskega študijskega programa prve stopnje Upravljanje z okoljem. Študenti bodo tako lahko od naslednjega študijskega leta dalje študirali brez šolnine.  Redno obliko študija se lahko vpišejo tudi zaposleni, saj bodo študij organizirali tako, da bodo lahko tudi zaposleni nemoteno obiskovali predavanja in vaje.

Upravljanje z okoljem je sodoben študijski program, ki:

  • je vpet v lokalno okolje, saj predavatelji prihajajo iz gospodarstva, predavajo odlični slovenski in mednarodni strokovnjaki,
  • vključuje aktualne vsebine s področja upravljanja z okoljem,
  • je mednarodno primerljiv in sledi smernicam razvoja globalnega in lokalnega okolja,
  • ima sestavo programa, ki študentu omogoča, da po lastnem interesu določi širino in globino pridobljenih znanj in kompetenc,
  • zagotavlja učinkovit prenos pridobljenega teoretičnega znanja v prakso, ponuja znanje za razumevanje širšega okolja ter globalizacijskih procesov, poglobljeno razumevanje, razvoj ter aplikacijo teoretičnih znanj s področja upravljanja z okoljem.

Dodiplomski študij s praktičnim izobraževanjem v 3. letniku zagotavlja usposabljanje za takojšnjo uporabo strokovnega znanja, postopkov in poslovnih tehnik v praksi ter zagotavlja pestre zaposlitvene priložnosti. Diplomant bo postal strokovnjak za trajnostno rabo naravnih virov, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, uporabo obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja ter opuščanje uporabe nevarnih snovi in njihovo nadomeščanje. Znanje je mogoče nadgraditi tudi na drugi in tretji stopnji.

Odločite se za poklic prihodnosti in z bogatim interdisciplinarnim znanjem pomagajte graditi zeleno prihodnost.

UPRAVLJANJE Z OKOLJEM JE TAKO KARIERNA PRILOŽNOST SODOBNEGA ČASA

Upravljanje z okoljem je tako karierna priložnost sodobnega časa/prihodnosti, delo pa je izjemno raznovrstno. Vloge okoljevarstvenikov v organizacijah posegajo na številna področja. Zaposlitvene priložnosti so lahko v podjetjih, ki morajo skladno z zakonodajo zagotavljati okolju prijazno proizvodnjo, v ustanovah, ki se ukvarjajo z ugotavljanjem vplivov na okolje ipd., pa tudi v upravnih in nadzornih službah in zavodih na državni in lokalni ravni, ki izvajajo dejavnosti v okviru nacionalnega programa varstva okolja. Poleg nevladnih organizacij, občin in okoljskih organizacij pa prednosti zaposlovanja strokovnjakov s področja okoljevarstva vedno bolj prepoznavajo tudi proizvodna podjetja.

Kot diplomant okoljevarstva boste svoje mesto našli tudi na področju znanstveno-raziskovalnega dela.  Proučevali boste lahko onesnaževanje voda, alternativne vire energije, do okolja prijazno upravljanje s smetmi, zvočno in svetlobno onesnaževanje ipd. Znanstveniki s svojim raziskovanjem odkrivajo okoljska tveganja in na osnovi znanstvenih dosežkov dokazujejo, da so nujno potrebne večje družbene spremembe v lokalnem, regionalnem in globalnem okolju.

OKROGLA MIZA »IZZIVI IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE NA PODROČJU UPRAVLJANJA Z OKOLJEM«

Prvi večji korak v smeri osebnostnega razvoja in lastnega razmišljanja o odgovornosti do narave naredimo takrat, ko postanemo občutljivi za nepravilna dejanja v okolju. Trajnostni razvoj je ena od pomembnih poti prihodnjih generacij, vendar pa sama potreba po zavedanju ni dovolj. Ozaveščenost ljudi se mora še povečati. Zato na Univerzi v Novem mestu Fakulteti za poslovne in upravne vede pripravljajo že drugo okroglo mizo z namenom javne razprave o izzivih na področju upravljanja z okoljem, primerih dobrih praks, predlogih za izboljšave ter vabijo strokovno in širšo zainteresirano javnost, da se jim pridruži 19. aprila  2022 ob 13 uri. Programu dogodka lahko sledite na njihovi spletni strani https://fpuv.uni-nm.si/.

Pomagajte graditi zeleno prihodnost, kajti “naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje. Njegovo življenje je naše življenje, njegova prihodnost je naša prihodnost.“ (Dalaj Lama).

(Visited 132 times, 1 visits today)
Close