Avtor Svet za invalide RS 5:00 pop AKTUALNO

Mednarodni dan invalidov: inovacije za večjo dostopnost

Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov.

Letošnje geslo Združenih narodov je: “Transformativne rešitve za vključujoč razvoj: vloga inovacij pri spodbujanju dostopnega in pravičnega sveta.” Svet za invalide Republike Slovenije tudi tokrat na javnost naslavlja poslanico.

Svet za invalide Republike Slovenije se že od leta 2013 kot obvezni posvetovalni forum o vprašanjih invalidske politike in neodvisen organ za nadzor nad izvajanjem Konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija skupaj z Izbirnim protokolom podpisala med prvimi in ratificirala leta 2008, zavzema za njeno dosledno uresničevanje. Z letošnjim geslom Združeni narodi pozivajo države podpisnice Konvencije o pravicah invalidov k transformativnim rešitvam za bolj vključujoč razvoj, ki bodo prinesle daljnosežne spremembe v individualni in kolektivni odgovornosti do sedanjih in prihodnjih generacij.

Novi izzivi zahtevajo nove rešitve

Demografski, okolijski, gospodarski in socialni izzivi, s katerimi se soočamo na globalni in nacionalni ravni, zahtevajo nove, drugačne rešitve, kar pa je nujno povezano z inovacijami, tako tehnološkimi kot družbenimi in organizacijskimi. Hiter tehnološki razvoj, digitalizacija in napredek na področju podpornih tehnologij prinašajo nove priložnosti, ki bodo invalidom v prihodnje omogočale večjo dostopnost do grajenega okolja, informacij in komunikacij, izobraževanja, prometa in zaposlovanja ter na drugih področjih njihovega življenja. Hkrati se moramo zavedati, da hiter tempo tehničnih in družbenih sprememb lahko povzroči dodatno izključevanje najranljivejših skupin, zato je ob tem nujno zagotoviti usposabljanje in opolnomočenje invalidov, da bodo lahko v polni meri koristili prednosti inovacij.

Bivanje izven institucij in dolgotrajna oskrba

Nadalje Svet za invalide Republike Slovenije opozarja, da so v luči oblikovanja vključujoče družbe nujne spremembe v smeri deinstitucionalizacije, ki bodo omogočale invalidom bivanje v prilagojenem stanovanjskem okolju po lastni izbiri, pri čemer pa ne smemo pozabiti na razvoj primernih socialnih storitev in osebne asistence, ki bodo nudile podporo invalidom pri neodvisnem bivanju in aktivnem vključevanju v zasebnem in družbenem življenju. Nujne spremembe so potrebne tudi v smeri še večje integracije invalidov na trg dela v običajnem delovnem okolju, redefiniranja posebnih oblik zaposlovanja invalidov, kot tudi podpornega zaposlovanja oz. podpornih storitev, ki le-to omogočajo.

Glede na svetovne in nacionalne statistike se prebivalstvo stara, kar pomeni, da narašča število ljudi, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo. Države članice Evropske unije so to področje večinoma že sistemsko uredile, medtem ko v Sloveniji po dvajsetih letih priprave zakonodaje na tem področju in njene implementacije še vedno nismo na cilju. Zato Svet za invalide Republike Slovenije opozarja na nujnost nadaljnjih postopkov za ureditev tega področja na način, da se bo dolgotrajna oskrba izvajala celovito in v dobrobit vseh, ki jo nujno potrebujejo.

Globalne in dolgoročne transformativne rešitve so nuja za prihodnje rodove, toliko bolj za ranljive skupine, med katerimi so tudi invalidi. Oblikovanje politik in ukrepov v smeri trajnostne, vključujoče in pravične družbe za vse mora biti vodilo parlamenta in Vlade Republike Slovenije. Če bo Slovenija aktivno delovala v smeri inovativnih rešitev, ki bodo invalidom omogočale enakovredno participacijo v družbi, bo s tem uresničevala tudi svoje obveznosti, ki jih je prevzela z ratifikacijo Konvencije o pravicah invalidov. Svet za invalide Republike Slovenije pa bo tudi v prihodnje budno spremljal upoštevanje teh zavez.

Svet za invalide Republike Slovenije ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembra 2022, še posebej z zadovoljstvom čestita vsem slovenskim invalidom in državljanom, ki živijo in delajo z invalidi.

(Visited 200 times, 1 visits today)
Close