8:11 dop OKOLJE

Začel se je projekt Varstvo pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v slovenskih gozdovih

Invazivne tujerodne vrste s hitro rastjo in širjenjem negativno vplivajo na naravne procese v gozdu ter rušijo naravno ravnovesje v gozdnih ekosistemih.

Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije sta v septembru 2022 začela izvajati projekt Varstvo pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v gozdovih. V dvoletnem projektu bodo naslovili problematiko invazivnih tujerodnih rastlin, ki ogrožajo naravno ravnovesje v slovenskih gozdovih.

Vremenske ujme in napadi podlubnikov so v zadnjem desetletju povzročile številne poškodbe v slovenskih gozdovih. V poškodovanih gozdovih so se na nekaterih območjih naselile tujerodne vrste rastlin, ki otežujejo, ali celo onemogočajo naravno obnovo gozdov. Invazivne tujerodne vrste so ena največjih groženj biotski raznovrstnosti, povzročajo lahko gospodarsko škodo, nekatere imajo lahko tudi škodljive vplive na zdravje ljudi.

Med invazivnimi tujerodnimi rastlinami so v slovenskih gozdovih najbolj razširjene japonski oz. češki dresnik, navadna barvilnica ter veliki pajesen in žlezava nedotika. Veliki pajesen in žlezava nedotika sta na seznamu invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo.

Izobraževanje o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin kmalu na gorškem Krasu

Prve aktivnosti projekta, bodo osredotočene na drevesno vrsto veliki pajesen (Ailanthus altissima) in na zelnato rastlino navadno barvilnico (Phytolacca americana). Obe vrsti se širita tudi v gozdovih, poškodovanih po letošnjem požaru na goriškem Krasu.

Na območju požarišča bodo določili poizkusne objekte za proučevanje izbranih metod zatiranja in zadrževanja širjenja vrst. Prva izobraževanja za lastnike gozdov na goriškem Krasu bodo izvedli že to jesen. Poudarek bo na vrstah, ki se pojavljajo na območju požarišča, predstavljene bodo metode njihovega zatiranja in zadrževanja širjenja.

Vir: ZGS

(Visited 73 times, 2 visits today)
Close