2:10 pop AKTUALNO

Unior Zreče: Kaj so pokazale meritve in analize tal – kje je krom?

Agencija za okolje RS (ARSO) je 17. novembra 2022 preko medijev izvedel o izpustu kromovih (VI) spojin iz podjetja UNIOR d. d., Zreče v okoliški zrak.

ARSO je v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Univerze v Ljubljani vzorčenje tal  izvedla 18. novembra 2022.

Vzorčna mesta so bila, kot povedo, izbrana v smeri, kjer se je glede na poškodbe avtomobilov predvideval negativen vpliv izpusta.

V petek so sporočili rezultate: “Rezultati analiz kažejo, da so vse izmerjene vrednosti celokupnih spojin v odvzetih vzorcih tal pod predpisano mejno vrednostjo, vsebnost kroma6+ pa pod mejo kvantitativne določitve. Izmerjene vrednosti celokupnega kroma so v mejah naravnega ozadja.”

Zadevo so še malo pojasnili …

“Posledice izpusta so 26. oktobra 2022 opazili lastniki približno 460 avtomobilih, ki so bili parkirani v smeri južno do vzhodno od izpusta. Glede na informacije s katerimi razpolagamo, je prišlo do izpusta par iz kadi za galvanizacijo, ki so vsebovale kromove (VI) spojine,” pojasnijo.

Najbližje vzorčno mesto izpustu je bilo locirano na travniku ob cerkvi. Ob Osnovni šoli Zreče so bila določena tri vzorčne mesta – eno na odbojkarskem igrišču (mivka), eno na južnem in eno na severnem delu zelenice ob šoli. Najbolj oddaljeno vzorčno mesto je bilo določeno na trajnem travniku (kmetijsko zemljišče) med Osnovno šolo Zreče in regulirano strugo reke Dravinje. Vzorci tal na travniku in zelenicah so bili odvzeti v dveh globinah, vzorec mivke pa v eni globini.  

Analize na kovine

V odvzetih vzorcih so bile izvedene analize celokupne vsebnosti kovin (kadmij, baker, nikelj, svinec, cink, živo srebro, kobalt, molibden, arzen) in Cr6+. Rezultati analiz po njihovih besedah kažejo, da so vse izmerjene vrednosti celokupnih spojin pod mejno vrednostjo, vsebnost Cr6+ pa pod mejo kvantitativne določitve.

“Izmerjene vrednosti kroma so v mejah naravnega ozadja. Mejna vrednost glede Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh pomeni gostoto posamezne nevarne snovi v tleh, ki pomeni takšno obremenitev tal, da se zagotavljajo življenjske razmere za rastline in živali, in pri  kateri so učinki ali vplivi na zdravje človeka in okolje še sprejemljivi,” so še sporočili.

Nič pa niso povedali o tem, kaj se je v tem času lahko s kromom že zgodilo, saj je do nesreče prišlo že 26. oktobra.

(Visited 102 times, 1 visits today)
Close