Avtor fotografije: Barbara Ploštajner 1:48 pop TURIZEM

Kozjanski park s travniškimi sadovnjaki osvojil nagrado Natura 2000

Kozjanski regijski park in njihovi travniški sadovnjaki, kot element ohranjanja biotske raznovrstnosti so osvojili prvo mesto v kategoriji varstvo vrst in habitatnih tipov v območjih Nature 2000.

Kozjanski park si prvo mesto deli z Notranjskim regijskim parkom, ki je nagrado prejel za izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo struge Stržena.

»Z več kot 20-letnim načrtnim in skrbnim delom za ohranjanje travniških sadovnjakov je Kozjanski regijski park ustvaril simbol varstva narave ne samo v Sloveniji, temveč tudi na svetovni ravni. Območje Nature 2000 Kozjansko za domačine zaradi obsežnega dela sodelavcev Kozjanskega parka predstavlja priložnost za razvoj podeželja, ki gre z roko v roki z varstvom narave,« je ob podelitvi nagrade povedala Maja Cipot, vodja LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji na Ministrstvu za okolje in prostor.

Travniški sadovnjaki nepogrešljiv življenjski prostor za ptice

Travniški sadovnjaki v Kozjanskem regijskem parku so bili že pred več kot 20 leti prepoznani kot nepogrešljiv življenjski prostor za številne, že ogrožene, vrste ptic, hkrati pa ustvarjajo podobo kozjanske krajine. Zaradi potrebe po varovanju ptic je bilo v osrednjem, gričevnatem delu, Kozjanskega regijskega parka leta 2004 vzpostavljeno območje Natura 2000 Kozjansko.

»V Kozjanskem parku je jabolko že zdavnaj postalo več kot sadež – v simbolnem pomenu povezuje naravo, človeka, izročilo, podobo krajine in ustvarja trajnostne razvojne priložnosti. Nagrada Natura 2000 na področju ohranjanja vrst in habitatnih tipov je priznanje delu skrbnih lastnikov kozjanskih travniških sadovnjakov skozi čas ter hkrati motiv in zaveza za nas, sedanje prebivalce in upravljavce prostora Kozjanskega parka ter naše naslednike, da bomo tudi v prihodnje delovali v smeri ohranjanja izjemne narave in podobe naše kozjanske krajine,« je povedala Mojca Kunst, direktorica Kozjanskega regijskega parka.

S travniškimi sadovnjaki na poseben način varujejo naravo

Spremembe v rabi kmetijskih zemljišč – na eni strani opuščanje kmetijstva, na drugi strani intenzivnejša raba – so v zadnjem desetletju 20. stoletja vplivala na začetek upadanja visokodebelnih travniških sadovnjakov. Njihova družbena, gospodarska in naravovarstvena funkcija na podeželju je bila za upravljavca zavarovanega območja Kozjanskega parka ključnega pomena, da od leta 1999 načrtno spodbujajo ohranjanje in vzpostavljanje novih travniških sadovnjakov.

Zgradili so tudi gensko banko tradicionalnih in avtohtonih sort jabolk in hrušk, ki vključuje 126 sort jablan in 60 sort hrušk. V ekološki drevesnici vsako leto vzgojijo okoli 3.000 sadik. S tradicionalnim načinom kmetovanja in trajnostno uporabo pridelkov ter vlaganji v ohranjanje tradicionalnega izgleda mozaične kozjanske kulturne krajine dosegajo cilje tako za ohranjanje evropsko pomembnih vrst ptic, ki so vezane na visokodebelna drevesa, hkrati pa so za območje vzpostavili močno blagovno znamko Kozjansko jabolko, ki simbolizira sožitje varstva narave, kmetijstva in razvoja podeželja.

(Visited 100 times, 3 visits today)
Close