Ker nimamo dovoljenja Evropskega komiteja za standardizacijo CEN, da bi domač konstrukcijski les macesna označevali z oznako CE, ga moramo kupovati v tujini.

Konstrukcija v gradbeništvu pomeni dele stavbe ali drugega objekta, ki objekt nosijo in povezujejo. Konstrukcijski les je namenjen izdelavi različnih gradbenih konstrukcij, kot so ostrešja hiš, šol, dvoran in izdelava mostov, brvi in ograj. Za določanje ustreznih dimenzij konstrukcij je pomembna trdnost lesa.

Vrste konstrukcijskega lesa, za katere je v Sloveniji dovoljeno razvrščanje v trdnostne razrede

Vrsta lesa Trdnostni razred Proizvod
smreka/jelka C24 letev, deska, ploh, tram
smreka C18 deska, ploh, tram
jelka C16 deska, ploh, tram

Vir: Ignacij Kregar

Oznaka CE za razvrščanje v trdnostne razrede

V skladu z uredbo EU št. 305/2011 (Določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov) Evropskega parlamenta in Sveta EU, zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13) in harmoniziranim standardom SIST EN 14081-1:2006+A1:2011 (Lesene konstrukcije – Razvrščanje konstrukcijskega lesa pravokotnega prečnega prereza po trdnosti – 1. del: Splošne zahteve) je od 1. 1. 2012 obvezno označevanje konstrukcijskega lesa z oznako CE in Izjava o lastnostih tega. Proizvajalec konstrukcijskega lesa lahko namesti oznako CE in poda Izjavo o lastnostih, če ima Certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje, ki ga izda pooblaščena kontrolna hiša (denimo Bureau Vertas, d. o. o.)

Namen sistema CE označevanja je razvrščanje konstrukcijskega lesa s pravokotnim presekom v ustrezne trdnostne razrede. Les se lahko razvršča v trdnostne razrede na več načinov, ki pa morajo biti potrjeni od priglašenih državnih organov. Razvrščanje v trdnostne razrede poteka lahko po vizualnem pregledu ali strojno.

Na osnovi vizualnega pregleda poglavitnih značilnosti lesa (velikost grč, naklon vlaken, širina branik, zakrivljenost), ki vplivajo na fizikalne lastnosti lesa, lahko v Sloveniji konstrukcijski les razvrščamo v trdnostne razrede po standardu SIST DIN 4074-1:2009 (Razvrščanje lesa po trdnosti -1 del: Žagan les iglavcev). Na ta način konstrukcijski les vizualno razvrščamo v tri sortirne razrede (S7, S10, S13). Najnižja številka pomeni najnižji trdnostni razred. Na primer, naprej se zlomi tram, ki je razvrščen v S7 sortirni razred.

Zakonska podlaga o gradbenih proizvodih zahteva, da mora biti konstrukcijski les razvrščen v trdnostne razrede, zato je v veljavi standard SIST EN 1912:2012 (Konstrukcijski les – Trdnostni razredi – Določitev trdnostnih razredov na podlagi vizualnega razvrščanja in vrste lesa), ki sortirni razred (S7, S10, S13) pretvori v nacionalno preverjeni trdnosti razred, C18, C24, C30). Iz omenjenega standarda je razvidno, da nam je CEN (Evropski komite za standardizacijo) podal možnosti vizualnega sortiranja samo za vrste lesa, ki ga prikazujemo v tabeli.

Za zahtevne objekte najvišji trdnostni razred

V gradbeništvu se običajno uporablja konstrukcijski les, ki ga razvrščamo v C24 trdnostni razred. Za zahtevne objekte pa se uporablja najvišji trdnostni razred C30.

Če bi želeli po vseh veljavnih predpisih vgraditi macesnov, borov ali smrekov les najvišjega trdnostnega razreda,  ga moramo žal kupiti v tujini, kjer imajo pridobljeno soglasje CEN za razvrščanje konstrukcijskega lesa smreke, jelke, bora in macesna v vse tri glavne trdnostne razrede: C18, C24 in C30.

(Visited 515 times, 3 visits today)
Close