Avtor Samo Kranjec 12:52 pop REVIJA GOZD IN LES

Dobrih časov ne bo nazaj kmalu

Gibanje izvoza in uvoza v gozdarstvu in lesnopredelovalni industriji je bilo v zadnjih letih sorazmerno ugodno, pandemija koronavirusa pa je stvari postavila na glavo.

 

Gozdarstvo in lesnopredelovalna industrija ustvarjata približno pet odstotkov celotnega slovenskega izvoza in tri odstotke uvoza. Pri izvozu je v zadnjih letih šepalo predvsem v gozdarstvu. Rezultati letošnjega leta bodo verjetno bistveno manj ugodni in bodo tudi v obravnavanih dejavnostih odražali negativna gospodarska gibanja v celotnem gospodarstvu.

Na Uradu za makroekonomske analiza in razvoj (UMAR) pravijo, da širjenje epidemije koronavirusa in nujni ukrepi za zaščito zdravja močno vplivajo na gospodarsko aktivnost, ki se bo letos precej skrčila. Globina padca BDP in dinamika okrevanja po zaključku kriznih razmer (bo)sta ključno odvisna od razsežnosti in časa širjenja koronavirusa ter časa uvedbe, obsega in vsebine ukrepov ekonomskih politik.

 

Gibanje količinskega odkupa lesa (v kubičnih metrih)

Hlodi – iglavcev, skupaj 599.004 845.835 659.922 627.567 561.487
Hlodi, hrast 14.796 19.153 23.236 22.723 28.330
Hlodi, bukev 27.167 31.611 51.243 40.865 43.516
Hlodi ostalih listavcev 4.875 5.626 6.877 6.082 6.786
Les za celulozo in plošče, iglavcev 199.206 242.209 169.630 179.331 167.244
Les za celulozo in plošče, listavcev 60.119 51.222 72.526 75.261 69.494
Drug okrogel industrijski les, iglavcev 8.716 11.149 10.317 9.667 7.174
Drug okrogel industrijski les, listavcev 27.984 19.519 18.833 17.905 20.812
Les za kurjavo, iglavcev 9.384 6.628 4.387 4.425 3.923
Les za kurjavo, listavcev 97.068 78.447 55.994 84.009 87.966
Les – SKUPAJ 1.048.319 1.311.399 1.072.965 1.067.835 996.732

Vir: SURS (seštevek Umar)

 

Zmanjšanje BDP

Scenarij COVID-19, ki so ga na pripravili na UMAR, predvideva, da bi BDP v letu 2020 upadel za približno 8 odstotkov, pri čemer upošteva ukrepe ekonomskih politik za omilitev posledic epidemije in predpostavlja postopno okrevanje gospodarstva, ki bi se začelo v juniju. »Širjenje epidemije koronavirusa in njena zajezitev pa sta v tem trenutku neznanka, zato ostaja visoka negotovost in tveganje, da bo obdobje močno ohromljene gospodarske aktivnosti trajalo dlje, kot smo upoštevali v tem scenariju, in da bo upad BDP večji in trajnejši. V primeru, da bodo strogi ukrepi za omejitev širjenja koronavirusa, ki močno hromijo gospodarsko aktivnost, podaljšani ali zaostreni, bodo negativni vplivi večji in daljnosežnejši. Padec BDP v tem primeru lahko letos doseže tudi okoli 15 odstotkov in več,« pravijo na UMAR.

Podrobnih analiz po panogah na UMAR niso naredili, pričakovati pa je, da bodo dogajanja na področju gozdarstva in lesnopredelovalne industrije podobna.

 

Letne spremembe v gibanju izvoza (v %)

2015 2016 2017 2018 2019
A 02 Gozdarstvo 11 21,9 11 -7,7 -28,2
C 16 Obdelava, predelava lesa, izdelkov iz lesa… 3,3 0,6 9,2 12,8 3,8
C 31 Proizvodnja pohištva 1,6 4,1 6,4 2,2 -0,1

Vir: SURS, preračuni UMAR

 

Letne spremembe v gibanju uvoza (v %)

2015 2016 2017 2018 2019
A 02 Gozdarstvo 8,2 6,6 10 -1,6 5,5
C 16 Obdelava, predelava lesa, izdelkov iz lesa… 8 -3,6 15,3 20,8 -0,3
C 31 Proizvodnja pohištva -1,1 10,5 18,7 3,9 6,3

Vir: SURS, preračuni UMAR

 

Ugodna trgovinska gibanja v zadnjih petih letih

Statistični podatki, ki so jih obdelali na UMAR, v zvezi z gibanjem izvoza in uvoza v gozdarstvu in lesnopredelovalni industriji kažejo, da so bila gibanja v zadnjih petih letih sorazmerno ugodna. V zadnjih dveh letih je sapa v izvozu pojemala gozdarstvu.

Gozdarstvo ustvarja 0,5 odstotka slovenskega izvoza, dejavnost obdelave in predelave lesa dobra dva odstotka, proizvodnja pohištva pa se giblje okoli dveh odstotkov. Pri uvozu pa zajema gozdarstvo 0,2 odstotka, obdelava in predelava lesa približno 1,5 odstotka, proizvodnja pohištva pa dober odstotek.

 

Gibanje dodane vrednosti po letih

2015 2016 2017 2018
Tekoče cene (v mio EUR)
A 02 Gozdarstvo 239,2 262,5 320,1 360,7
C 16 Obdelava, predelava lesa, izdelkov iz lesa 241,8 254,5 272,4 290,4
C 31 Proizvodnja pohištva 149,7 168,6 178,7 195,4
Stalne cene, referenčno leto 2010 (v mio EUR)
A 02 Gozdarstvo 247,1 257,4 299,9 303,3
C 16 Obdelava, predelava lesa, izdelkov iz lesa 171,5 175,4 194,2 215,9
C 31 Proizvodnja pohištva 124,7 147,2 161,3 178,8
Letna sprememba obsega (v %)
A 02 Gozdarstvo 12,5 4,2 16,5 1,1
C 16 Obdelava, predelava lesa, izdelkov iz lesa -13,6 2,2 10,7 11,2
C 31 Proizvodnja pohištva -3 18,1 9,5 10,8

Vir: SURS, Nacionalni računi

(Visited 130 times, 1 visits today)
Close