12:45 pop OKOLJE

Poročilo o stanju okolja: Slovenska mesta čezmerno onesnažena z NO2 in PM10

Agencija RS za okolje je pripravila poročilo o stanju okolja v Sloveniji za leto 2022.

Ocena stanja posameznih področij je pokazala, da sta področji morja in gozda najbolje ocenjeni oz. v najboljšem stanju.

A na drugi strani je področje okolja in prometa, ki je bilo ocenjeno kot zelo slabo, poglejmo, zakaj?

Obseg javnega potniškega prometa v zadnjih letih upadel

V Sloveniji obseg potniškega prevoza in prometa, predvsem cestnega, v zadnjih nekaj desetletjih narašča, vendar je pandemija v letih 2020 in 2021 povzročila ponoven strm upad. Obseg javnega potniškega prometa je upadel, medtem ko je rast blagovnega prometa konstantna. Z okoljskega vidika je rast cestnega blagovnega tranzita skozi Slovenijo skrb vzbujajoča zaradi onesnaževanja ozračja in prispevka k izpustom TGP.

Izpusti iz prometa so v letu 2019 predstavljali dobrih 50 % skupnih izpustov TGP, premalo učinkoviti ukrepi za njihovo zmanjšanje pa otežujejo dosego sprejetih obveznosti Slovenije. Izpusti glavnih onesnaževal zraka iz prometa so se v zadnjih desetletjih zmanjšali, vendar promet, zlasti cestni, ostaja eden najpomembnejših virov onesnaževal zraka. Slovenska mesta so čezmerno onesnažena predvsem z NO2 in delci PM10.

Uvajanje novih tehnologij v prometu se povečuje

Raba energije v prometu v zadnjih letih z izjemo 2019 narašča, med gorivi se daleč največ porabi dizelskega goriva. Uvajanje novih tehnologij zaradi zmanjševanja izpustov iz prometa se je v zadnjem obdobju (2011–2020) tako v Sloveniji kot tudi v EU močno povečalo med vsemi kategorijami vozil. V obdobju od 2010 do 2019 se je povečal delež gospodinjstev, ki načrtujejo nakup vozila na električni ali hibridni pogon, povečal pa se je tudi delež prvih registracij novih vozil na električni in hibridni pogon.

Zato zmanjšanje negativnih vplivov prometa ostaja eden največjih sodobnih izzivov pri zagotavljanju trajnostnega in nizkoogljičnega gospodarstva in družbe v Sloveniji.

TULE pa najdete še več vsebin iz poročila o stanju okolja v Sloveniji.

Vir: MOP

(Visited 51 times, 1 visits today)
Close