Novo poročilo: Kako v Sloveniji ravnamo z radioaktivnimi odpadki?

3 novembra, 2020

Vlada RS je 22. oktobra sprejela 7. nacionalno poročilo o ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, ki ga je Uprava za jedrsko varnost posredovala Mednarodni agenciji za atomsko energijo. S tem je Slovenija pravočasno izpolnila eno od obveznosti po Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

Nacionalno poročilo za obdobje 2017–2019 podaja informacije o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, podatke o inventarju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v Republiki Sloveniji na dan 31. decembra 2019. Poročilo bo obravnavano na pregledovalnem sestanku pogodbenic, ki bo potekal od 24. maja do 4. junija 2021 na Dunaju. V nacionalnem poročilu je podana ocena, da sta slovenska zakonodaja in praksa na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom v skladu z zahtevami iz Skupne konvencije.

Napredek v skladiščenju izrabljenega goriva v NEKu

V poročanem obdobju je bil narejen večji napredek v zvezi z izvedbo projekta suhega skladiščenja izrabljenega goriva v Nuklearni elektrarni Krško. Začetek obratovanja objekta za suho skladiščenje je predviden konec leta 2022. Ob obstoječem skladišču radioaktivnih odpadkov in stavbi za ravnanje z gorivom v Nuklearni elektrarni Krško je bil zgrajen nov objekt za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki je v uporabi od leta 2018.

Rešitve za odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov

Za izgradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov je pripravljen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja odlagališča. Postopek presoje vplivov na okolje in pridobitve okoljevarstvenega soglasja je v zaključni fazi.

Glede na to, da ni dogovora o skupni rešitvi za odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, mora vsaka država poskrbeti za svoj del nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Slovenija bo z Republiko Hrvaško v prihodnje iskala skupno rešitev za odložitev visokoradioaktivnih odpadkov po zaprtju Nuklearne elektrarne Krško, v eni od obeh držav ali pa v regionalnem oziroma večnacionalnem odlagališču.

Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov

V letu 2018 je bil zaključen prvi obdobni varnostni pregled Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju, na osnovi katerega je bilo podaljšano obratovalno dovoljenje skladišča za naslednjih deset let. Do konca leta 2019 so v Reaktorskem infrastrukturnem centru v Brinju zaključili z izvedbo izboljšav in sprememb, ki jih je bilo potrebno izvesti na osnovi ugotovitev občasnega varnostnega pregleda izvedenega v letu 2014.

Dokončna ureditev odlagališča Boršt na območju zaprtega rudnika urana v Žirovskem Vrhu še ni zaključena. V letu 2019 so bili izvedeni dodatni sanacijski ukrepi za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti odlagališča.

 

Vir: Uprava RS za jedrsko varnost

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 54 times, 1 visits today)