Naj o sprejemljivosti jedrske energije steče široka razprava?

10 novembra, 2021

Kako naj poteka naravi prijazno razogljičenje? Sodelujoči na simpoziju V vrtincu sprememb: povezanost vode, življenja in podnebja, pozivajo, da je treba ukrepe za učinkovito rabo energije v industriji in gospodinjstvih ter njihovo izvajanje postaviti na vrh prioritetnega seznama.

Ti ukrepi znižujejo ali vsaj upočasnjujejo rast porabe električne energije. Posledično zmanjšujejo potrebo po novih energetskih objektih, ki imajo na naravo pogosto zelo negativne učinke.

• Potencial sončnih elektrarn v Sloveniji ostaja v veliki meri neizkoriščen, zato predlagajo, da se pospešeno usmeri k spodbujanju in umeščanju malih in velikih sončnih elektrarn tja, kjer vpliva na naravo ni oz. je zanemarljiv.

• Gospodinjstva, skupnosti, občine, industrija in večje investitorje z različnimi ukrepi naj se usmerjajo k postavitvi manjših sončnih elektrarn na strehe, večje pa tam, kjer njihovo umeščanje ne bo poslabšalo stanja v naravi (npr. degradirana območja, vzdolž avtocest, sobivanje s kmetijskimi dejavnostmi).

• Pri sončni tranziciji naj imajo pomembno vlogo tudi energetske zadruge, kjer se lokalne skupnosti ali prebivalci bloka povežejo in skupno investirajo v sončno oz. vetrno elektrarno.

• Predlagajo, da se Karta občutljivih območij za ptice za umeščanja vetrnih elektrarn v Sloveniji, znanstveno in strokovno posodobi s stališča varovanja celotne biotske pestrosti, določi izključitvena območja in investitorje usmeri na sprejemljive lokacije.

• Odločevalcem predlagajo, da tudi za druge nizkoogljične elektrarne, predvsem sončne izdelajo oz. naročijo podobno študijo, ki naj usmerja umeščanje elektrarn. Tako se bo okrepil proces uporabe tistih nizkoogljičnih virov energije, katerih potencial je v Sloveniji danes slabo izkoriščen in ima dokazano manjše negativne vplive na naravo. Tak način delovanja bo zmanjšal nepotrebne konflikte in pospešil proces razogljičenja.

• Jedrske elektrarne imajo, upoštevajoč njihov življenjski cikel, v primerjavi z drugimi vrstami elektrarn na proizvedeno enoto električne energije enega najmanjših vplivov na naravo in okolje. Ker pa se po drugi strani spopadajo s posebnimi izzivi, naj o sprejemljivosti potencialne gradnje novega bloka jedrske elektrarne steče široka javna razprava, utemeljena na predstavitvi naravoslovnih in družboslovnih strokovnih stališč.

• Na energetskem področju predlagajo pospešen razvoj in hitrejše uvajanje sodobnih tehnologij (npr. baterij) in pristopov (npr. aktivni odjem), večje vlaganje ter povezovanje različnih sektorjev (npr. mobilnost, sektor toplote, elektroenergetika). To lahko prispeva k nemotenemu delovanju vedno kompleksnejšega elektroenergetskega sistema, k učinkovitemu vključevanju spremenljivih virov energije in novih porabnikov v sistem ter k manjši potrebi po novih konvencionalnih energetskih objektih s pogosto bistvenim vplivom na naravo.

 

Vir: Okoljski Manifest

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 33 times, 1 visits today)