Avtor bv; foto: shutterstock.com 8:11 dop OKOLJE

Inšpekcija za naravo in vode za letos napoveduje 1000 inšpekcijskih nadzorov

Inšpektorat RS za naravne vire in prostor je predstavil strateške usmeritve za letošnje leto.

Inšpektorat za naravne vire in prostor združuje gradbene inšpektorje, geodetsko inšpektorico ter Inšpektorje za naravo in vode ter rudarske inšpektorje.

Poglavitni cilj Inšpekcije za naravo in vode je zagotoviti sistematični nadzor nad pomembnimi viri obremenjevanja narave in izvajanja predpisov s področja varstva voda. V letu 2023 načrtujejo 1000 inšpekcijskih nadzorov.

Njihovi inšpekcijski nadzori, kot napovedujejo, bodo usmerjeni predvsem v preverjanje:

  • izvajanje predpisov s področja varstva in urejanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, vodnih pravic, zakonite rabe vode, ter nadzor glede določil o izdaji in kršitvi vodnih soglasij in dovoljenj,
  • gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode – opremljenosti agromelioracij,
  • zagotavljanja zahtev varstva prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, varstva naravnih vrednot, ter zahtev glede izdanih naravovarstvenih soglasij in drugih dovoljenj in
  • preventivnega delovanja z namenom preprečitve nezakonite vožnje v naravnem okolju.

Zakonodaja določa zelo široko področje dela Inšpekcije naravo in vode, kar posledično pomeni tudi izjemno veliko število zavezancev, še pravijo: “Glede na kapaciteto inšpekcije se pri izboru prednostnih področij nadzora upošteva zlati vpliv dejavnosti na vode in naravo, zaveze za doseganje skladnosti z evropskim pravnim redom, ki jih mora zagotavljati Slovenija, zaznan obseg kršitev na posameznih področjih, ugotovitve monitoringov ter analize obremenitev in vplivov na vode.”

Več o onesnaženjih voda in okolja pri nas pa TULE.

(Visited 174 times, 3 visits today)
Close