Sprejeti uredbi za zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu

14 maja, 2020
Samo Kranjec

Vlada je sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa poroštva po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) ter Uredbo o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (ZIUZEOP), za državljane in gospodarstvo. »Skoraj 23.000 vlog za odlog plačila kreditov ki so jih banke prejele do konca aprila, dokazuje smiselnost teh ukrepov,« pravijo na Ministrstvu za finance.

Sprejem obeh uredb je še zadnji potrebni korak za operativno izvedbo poroštva v procesu sprejemanja protikriznih ukrepov iz prvih dveh paketov, ki so sicer retroaktivni in veljajo za celotno obdobje od razglasitve epidemije. Zato je Ministrstvo za finance že pred časom pozvalo banke, da lahko začnejo zagotavljati likvidnost gospodarstvu, saj bo državno poroštvo veljalo tudi za kredite, odobrene v zadnjih dveh mesecih.

Podrobna določitev pravil

»S sprejetimi uredbami se podrobneje določajo pravila v zvezi z omejitvami poroštva, z unovčevanjem in izterjavo poroštva, z roki, dokumentacijo, poročanjem, obsegom in načinom izvajanja pooblastila SID banki ter z nadomestilom za njegovo izvajanje. Z Uredbo o izvajanju 65. člena ZIUZEOP se določa rok, do katerega se šteje, da Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost, to je najkasneje do 31. decembra 2020. Določa se rok, do katerega se kreditojemalec ne sme šteti za podjetje v težavah, in rok, do katerega velja poroštvo Republike Slovenije. Določata se tudi pogoja, ob izpolnitvi katerih se poroštvo Republike Slovenije šteje za dopustno,« razlagajo na Ministrstvu za finance.

Pravila v zvezi z ravnanjem SID banke

Uredba o izvajanju ukrepa poroštva po ZDLGPE pa ureja podrobnejša vsebinska in postopkovna pravila, ki se nanašajo predvsem na ravnanja SID banke, ki jo država med drugim pooblašča, da v njenem imenu in za njen račun opravlja vse posle v zvezi z unovčevanjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev ter da po plačilu poroštva preveri izpolnjevanje pogojev po tem zakonu, na podlagi katerih je banka odobrila kredit. »Predvideno je, da se višina nadomestila SID banki za izvajanje teh poslov podrobneje uredi v pogodbi med Republiko Slovenijo in SID banko, pri čemer se bo sledilo javnofinančnim načelom gospodarnosti in učinkovitosti,« razlagajo na Ministrstvu za finance.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 31 times, 4 visits today)