SID banka bo podjetjem pomagala s portfeljskimi garancijami 

19 maja, 2020
Andreja Šalamun
SID banka

SID banka kot garancijski instrument v okviru Sklada skladov uvaja prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije v višini jamstvene kvote 61,9 milijona evrov. Kredite z brezplačnim jamstvom SID banke v skupni višini skoraj 100 milijonov evrov bodo mala in srednje velika podjetja odslej lahko pridobila pri sodelujočih poslovnih bankah – Novi Ljubljanski banki, Delavski hranilnici in Primorski hranilnici Vipava, so sporočili iz SID banke. S tem garancijskim instrumentom bo podjetjem dodatno olajšan dostop do ugodnih virov financiranja z bistveno nižjim zavarovanjem.

 

Izbrane poslovne banke oz. hranilnice lahko portfeljske garancije koristijo pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje samostojnih podjetnikov, mikro ter malih in srednje velikih podjetij. Kot poudarjajo v SID banki, bodo lahko podjetniki »na ta način preko sodelujočih finančnih institucij že v kratkem izboljšali svoj dostop do virov financiranja s krediti v višini od 30.000 evrov do 10 milijonov evrov ter izkoristili ugodnejše pogoje zadolževanja, saj bo SID banka kot izvajalka finančnega instrumenta zagotovila delno, do 62,5 % kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danih podjetjem, kar bo ugodno vplivalo na višino obrestne mere in predvsem na višino zavarovanj, zahtevanih od podjetij«. 

 

Podpora prehodu v krožno gospodarstvo 

V SID banki pojasnjujejo, da bodo lahko sodelujoče poslovne banke oz. hranilnice, ki so bile izbrane v okviru javnega poziva (ta je bil objavljen konec marca), portfeljske garancije koristile za kredite, ki bodo podjetjem odobreni za financiranje tekočega poslovanja oziroma investicij, in sicer za namene krepitve splošnih dejavnosti podjetja ali za izvedbo novih projektov, preboja na nove trge ali dosežke, ki prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti podjetja ter k ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest. Dodali so, da je v okviru sporazuma z izbranimi bankami natančno opredeljen načrt plasiranja sredstev in ostale medsebojne zaveze ter obveznosti bank, kamor spada tudi pogoj, da mora biti 38,5 % jamstev namenjenih kritju posojil, ki prispevajo k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo. 

 

Garancije so brezplačne 

Portfeljske garancije so za samostojne podjetnike, podjetja in sodelujoče banke brezplačne (ni premije, niti drugih nadomestil stroškov), povedo v SID banki in dodajo, da se produkti odobravajo po pogojih sheme de minimis pomoči. Čeprav gre za instrument, ki je bil predviden že v okviru predhodne ocene vrzeli in dogovorjen v sporazumu, bo v luči aktualnih razmer in potreb podjetij dopolnil ostale instrumente financiranja in zavarovanja, s katerimi banke zagotavljajo likvidnost gospodarstvu, so prepričani. 

»S tem novim instrumentom, ki se prvič uporablja v Sloveniji, SID banka, kot partnerica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, nadalje uspešno uresničuje mandat upravljanja Sklada skladov,« je poudaril predsednik uprave omenjene banke Sibil Svilan.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 22 times, 1 visits today)