Proračun EU za leto 2021 bo bolj izdaten

24 junija, 2020
Samo Kranjec
Proračun EU za leto 2021 bo bolj izdaten

Dopolnjen bo tudi s sredstvi instrumenta Next Generation EU, namenjenega mobilizaciji naložb in zagonu evropskega gospodarstva.

Evropska komisija je za leto 2021 predlagala proračun EU v višini 166,7 milijarde evrov, ki bo dopolnjen z nepovratnimi sredstvi v višini 211 milijard evrov in posojili v višini približno 133 milijard evrov v okviru instrumenta Next Generation EU, tj. začasnega instrumenta za okrevanje, namenjenega mobilizaciji naložb in zagonu evropskega gospodarstva. »Skupaj bosta letni proračun in instrument Next Generation EU v letu 2021 mobilizirala obsežne naložbe za odpravo neposredne gospodarske in socialne škode, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa, spodbudila trajnostno okrevanje ter zaščitila in ustvarila delovna mesta. Proračun je tudi v celoti skladen z zavezo o naložbah v prihodnost, da bi Evropa postala okolju prijaznejša, bolj digitalna in odpornejša,« razlagajo na Komisiji.

 

Prednostne naloge za trajnostno okrevanje

Proračun odraža prednostne naloge Evrope, ki so pomembne za zagotovitev trajnostnega okrevanja. V ta namen Komisija predlaga, da se dodeli:

– 1,34 milijarde evrov programu za digitalno Evropo za kibernetsko obrambo Unije in podporo digitalni tranziciji,

– 3 milijarde evrov Instrumentu za povezovanje Evrope za sodobno in učinkovito prometno infrastrukturo, da se olajšajo čezmejne povezave,

– 575 milijonov evrov programu za enotni trg, 36,2 milijona evrov oziroma 127 milijonov evrov programoma, ki podpirata sodelovanje na področju obdavčenja in carin,

– 2,89 milijarde evrov programu Erasmus+ za naložbe v mlade in 306 milijonov evrov kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju prek programa Ustvarjalna Evropa,

– 1,1 milijarde evrov Skladu za azil in migracije ter milijarda evrov Skladu za integrirano upravljanje meja, da se okrepi sodelovanje na področju upravljanja zunanjih meja ter migracijske in azilne politike,

– 55,2 milijarde evrov skupni kmetijski politiki in 813 milijonov evrov Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo za evropske kmete in ribiče ter za okrepitev odpornosti kmetijsko-živilskega in ribiškega sektorja in zagotovitev potrebnih sredstev za krizno upravljanje,

– 228 milijonov evrov Skladu za notranjo varnost in 1,05 milijona evrov Evropskemu obrambnemu skladu za podporo evropski strateški neodvisnosti in varnosti,

– 1,9 milijarde evrov za predpristopno pomoč v podporo našim sosedskim državam, tudi na Zahodnem Balkanu.

 

Sredstva iz instrumenta Next Generation EU

Poleg omenjenega bo velik del sredstev namenjen prednostnim ukrepom, opredeljenim v povezavi z instrumentom Next Generation EU, med drugim:

– zagotovitev 131,5 milijarde evrov v obliki posojil in približno 133 milijard evrov v obliki nepovratnih sredstev državam članicam v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je del instrumenta Next Generation EU,

– 17,3 milijarde evrov programu Obzorje Evropa za povečanje evropske podpore za raziskovalne in inovacijske dejavnosti na področju zdravja in podnebja, od tega 5 milijard evrov v okviru instrumenta Next Generation EU,

– 10,13 milijarde evrov programu InvestEU za naložbe v trajnostno infrastrukturo, inovacije in digitalizacijo. Del teh sredstev bo namenjen Instrumentu za strateške naložbe, da bi se vzpostavila strateška neodvisnost v ključnih dobavnih verigah na evropski ravni,

– 8,28 milijarde evrov Instrumentu za podporo plačilni sposobnosti, kot je predlagan v okviru instrumenta Next Generation EU, za obravnavanje vprašanja plačilne sposobnosti podjetij, ki so sposobna preživeti, iz vseh gospodarskih sektorjev,

– 47,15 milijarde evrov kohezijski politiki, kar bo dopolnjeno z 42,45 milijarde evrov v okviru mehanizma REACT-EU, kot je predlagano v sklopu instrumenta Next Generation EU. Denar bo namenjen subvencijam za zaposlovanje, shemam skrajšanega delovnega časa, ukrepom za zaposlovanje mladih ter likvidnosti in plačilni sposobnosti malih in srednjih podjetij,

– 9,47 milijarde evrov Skladu za pravični prehod za zagotovitev, da pri prehodu na podnebno nevtralnost nihče ne bo prezrt, od tega 7,96 milijarde evrov v okviru instrumenta Next Generation EU,

– 619 milijonov evrov mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (rescEU), da se zagotovi zmogljivost Unije za odzivanje na izredne razmere velikega obsega,

– 1,19 milijarde evrov programu EU za zdravje, tj. novemu programu za zdravje, ki bo Unijo opremil za prihodnje grožnje za zdravje; od tega 1,17 milijarde evrov iz instrumenta Next Generation EU,

– 15,36 milijarde evrov našim zunanjim partnerjem v okviru instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI), od tega 3,29 milijarde evrov v okviru instrumenta Next Generation EU,

– 2,8 milijarde evrov za humanitarno pomoč, od tega 1,3 milijarde evrov v okviru instrumenta Next Generation EU, za naraščajoče humanitarne potrebe v najbolj ranljivih delih sveta.

»Predlog proračuna za leto 2021 temelji na predlogu Komisije za naslednji dolgoročni proračun EU, kot je bil predstavljen 27. maja 2020. Ko bosta Evropski parlament in Svet dosegla dogovor o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, vključno z instrumentom Next Generation EU, bo Komisija svoj predlog proračuna za leto 2021 ustrezno prilagodila z dopolnilnim pismom. Bistveno je, da se predlog proračuna sprejme hitro, da bo lahko več sto tisoč podjetnikov, raziskovalcev, kmetov in občin po vsej Evropi začelo koristiti sredstva in tako vlagalo v boljšo prihodnost za naslednje generacije,« poudarjajo na Komisiji.

 

 Okvir:

Prvi proračun po izstopu Velike Britanije iz EU

V Komisiji pravijo, da je predlog proračuna EU za leto 2021 vključuje odhodke v okviru instrumenta Next Generation EU, ki se bo financiral z izposojanjem na kapitalskih trgih, in odhodke, ki jih krijejo odobritve v okviru dolgoročnih proračunskih zgornjih mej, ki se financirajo iz lastnih sredstev. Za slednje sta predlagana dva zneska za vsak program, in sicer obveznosti in plačila. „Obveznosti“ se nanašajo na znesek financiranja, za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu, „plačila“ pa na dejansko izplačana sredstva. Predlagani proračun EU za leto 2021 znaša 166,7 milijarde evrov v obveznostih (–9,7 % v primerjavi z letom 2020) in 163,5 milijarde evrov v plačilih (+0,8 % v primerjavi z letom 2020). To je prvi proračun za EU-27 po izstopu Združenega kraljestva in koncu prehodnega obdobja.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 14 times, 2 visits today)