NEPN čaka na mnenje okoljskega ministrstva

15 januarja, 2020
Andreja Šaamun
Doseganje zastavljenih energetskih in podnebnih ciljev bo ena osrednjih prioritet Slovenije do leta 2030, saj bo to bistveno vplivalo na kakovost življenja vsakega izmed nas. Glavni in sektorski energetski in podnebni cilji, ki so bili v NEPN 4.1 še nadgrajeni, so na sliki smiselno razporejeni in predstavljeni po posameznih razsežnostih, čeprav imajo določeni cilji vpliv na več razsežnosti.(vir: MZI)

Dopolnjen osnutek Nacionalnega energetsko podnebnega načrta (NEPN, verzija 4.1) in dopolnjen osnutek okoljskega poročila je Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) pred nekaj dnevni poslalo na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki mora zdaj pripraviti mnenje o dokumentih. Kot pravijo na MzI, so glavni in sektorski energetski in podnebni cilji v dopolnjeni verziji še nadgrajeni in predstavljeni po posameznih razsežnostih.

Sredi decembra lani je namreč MzI od MOP prejelo Mnenje o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov plana na okolje, v katerem je pisalo, da je plan »sprejemljiv v delih, ki imajo okoljsko oceno od A-C, in da plan ni sprejemljiv v vsebinah, ki imajo bistvene vplive na okolje in oceno od D-E«. Okoljsko ministrstvo je zaključilo, da »plan še ni sprejemljiv, ker še ni usklajen z ugotovitvami iz Okoljskega poročila, to pa je treba še dopolniti«.

Zato sta Ministrstvo za infrastrukturo in izvajalec priprave okoljskega poročila, konzorcij pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV), ustrezno dopolnila osnutek okoljskega poročila in predlagane rešitve predstavila 24. decembra na posvetu z mnenjedajalci. Ti so se na predlagane rešitve odzvali ustno na posvetu in v pisni obliki do konca decembra. »Ministrstvo za infrastrukturo in izvajalec priprave okoljskega poročila sta nato, upoštevajoč v čim večji meri vse dodatno prejete pripombe do 6. januarja 2020, zaokrožila dopolnjen osnutek okoljskega poročila,« pravijo na MzI.

NEPN so posodabljali od novembra lani

Dodajo, da so skupaj s konzorcijem NEPN pod vodstvom Inštituta Jožef Stefan (IJS), ki zagotavlja strokovno in tehnično podporo v procesu priprave NEPN, že novembra lani začeli tudi s posodobitvijo NEPN 4.0. V njej so upoštevali priporočila in omilitvene ukrepe iz osnutka okoljskega poročila, pripombe in predlagane omilitvene ukrepe, ki so jih podali mnenjedajalci v postopku celovite presoje vplivov na okolje do 6. januarja 2020, mnenje Ministrstva za okolje in prostor o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov plana na okolje, vključeno pa je bilo še manjkajoče 5. poglavje, tj. Ocena učinka načrtovanih politik in ukrepov.

MOP mora prejete dokumente posredovati ministrstvom in drugim organizacijam, ki so zahtevale dopolnitev okoljskega poročila, nato pa svoje pisno mnenje glede ustreznosti okoljskega poročila posredovati na MzI. »Ko prejmemo pozitivno mnenje MOP o ustreznosti dopolnjenega NEPN in dopolnjenega osnutka okoljskega poročila, bo nemudoma sledila njuna javna razgrnitev ter posvetovanje z javnostjo,« pravijo na MzI.

 

 

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 44 times, 2 visits today)