12:16 pop AKTUALNO

Duševno zdravje: Prijaznost do sebe in drugih

Svetovni dan duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra, predstavlja priložnost za ozaveščanje o pomenu duševnega zdravja, vrzelih in izzivih na tem področju. Letos poteka pod geslom “Duševno zdravje za vse. Večje naložbe – večja dostopnost. Vsakomur, vsepovsod.”

Duševno zdravje lahko opredelimo kot pozitiven odnos do sebe in drugih, sposobnost uspešnega soočanja z izzivi, pozitivno samopodobo, visoko samospoštovanje, občutek moči, optimizma in sposobnost soočanja s težavami. Posamezniku daje možnost samouresničevanja in mu omogoča zadovoljstvo in uspešnost v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju. Predstavlja temelj zdravja in kakovosti življenja ter posledično tudi socialne in gospodarske stabilnosti.

Vse več pozornosti namenjene duševnemu zdravju tudi v Sloveniji

Na področju duševnega zdravja se soočamo z velikimi potrebami po dopolnitvi mrež zdravstvenih in socialnih služb, s pomanjkanjem kadra na področju duševnega zdravja ter z neenakomerno dostopnostjo do različnih virov pomoči za prebivalce nekaterih regij. Trenutno je v okviru zdravstvenih domov že vzpostavljenih 10 Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov in 10 Centrov za duševno zdravje odraslih, v katerih delujejo multidisciplinarni timi strokovnjakov, ki se povezujejo z ostalimi službami in deležniki v lokalnem okolju. Podpora posameznikom s težavami v duševnem zdravju je poleg ostalih virov pomoči v vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji dostopna tudi v obliki psihoedukativnih delavnic, ki so namenjene posameznikom, ki se spoprijemajo z obremenjujočimi simptomi stresa, depresije in anksioznih motenj.

Vse odvisno od zadostnega financiranja

Letos se zaključuje prvo implementacijsko obdobje Programa MIRA in pripravlja načrt aktivnosti za naslednja tri leta. »Načrtovani ukrepi in aktivnosti Akcijskega načrta bodo pomembno doprinesli h krepitvi duševnega zdravja vseh populacijskih skupin, še posebej ranljivih, vendar le, če bo država zagotovila zadostno financiranje. V prvem akcijskem obdobju je bilo financiranje nezadostno. V novem akcijskem obdobju načrtujemo vzpostavitev mreže vseh 25 regijskih centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter 25 centrov za duševno zdravje odraslih. S tem bomo izboljšali dostopnost do pomoči na primarni ravni,« pove vodja Programa MIRA, Jožica Maučec Zakotnik z NIJZ

Ozaveščanje o pomenu duševnega zdravja po vsej Sloveniji

Svetovni dan duševnega zdravja bo letos obeležen z devetimi regionalnimi strokovnimi srečanji v vseh slovenskih regijah. Poleg strokovnih vsebin, ki se navezujejo na osrednjo temo letošnjega svetovnega dneva duševnega zdravja, bo povezovalna nit srečanj prijaznost – kot osnovna človeška vrednota in pomemben gradnik medosebnih odnosov. S prijaznostjo do sebe in drugih vplivamo na zdravje, ustvarjamo pozitivno družbeno okolje in zmanjšujemo stigmo.

Vir: NIJZ

(Visited 175 times, 1 visits today)
Close