Predstavitev družbe Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

12 februarja, 2018

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG d.o.o.) je bila ustanovljena marca 2016 kot družba v 100-odstotni lasti države. Na podlagi zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije gospodari z okoli 235.000 ha gozdov v državni lasti v skladu z načeli transparentnosti, učinkovitosti in odgovornosti pri upravljanju državne lastnine, pri čemer sledi ciljem Nacionalnega gozdnega programa in načrtom za gospodarjenje z gozdovi.

Fotke za SiDG đaba

Ključni cilji gospodarjenja z gozdovi v državni lasti:

 • Ob upoštevanju načel trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z državnimi gozdovi dosegati čim višji donos in kakovost gozdnih lesnih sortimentov.
 • Prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig, promociji lesa in lesnih proizvodov ter oblikovanju zelenih delovnih mest.
 • Dolgoročno povečevati površino državnih gozdov.
 • Prispevati k doseganju ciljev razvoja podeželja, zlasti ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja.
 • Prispevati k doseganju ciljev ohranjanja narave, zlasti k doseganju ciljev območij Natura 2000 in zavarovanih območij.
 • Na področju gozdov, gozdarstva in lesarstva omogočati usposabljanje strokovnega osebja ter podpirati izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
 • Izvajati prodajo lesa na panju v minimalnem obsegu.

Dejavnosti SiDG:

 • Zagotavljanje izvedbe vseh potrebnih in načrtovanih del v gozdovih:
  • sečnja in spravilo lesa iz državnih gozdov,
  • prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz državnih gozdov,
  • gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture (razen vzdrževanja gozdnih cest),
  • gojitvena in varstvena dela ter druga del za zagotavljanje vseh funkcij gozdov
 • Prodaja lesa in gozdnih lesnih sortimentov
 • Razpolaganje in upravljanje z nepremičninami ter pridobivanje gozdov
 • Certificiranje
 • Sodelovanje v Eustafor
 • Druge dejavnosti za zagotavljanje razvoja vseh funkcij gozdov ter prispevanje k vzpostavitvi in razvoju gozdno-lesnih verig

Vrednote:

 • Odgovoren odnos do vseh deležnikov
 • Trajnostna naravnanost
 • Preglednost poslovanj in poštenost
 • Uresničevanje pričakovanj lastnika

Vizija:

Postati pojem odličnosti v Evropi z vidika ohranjanja in povečevanja gospodarske, socialne in ekološke funkcije gozda in lesa.


SiDG-logo-CMYKKONTAKTNI PODATKI:

N: Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
T: 08 2007 100
E: tajnistvo@sidg.si
W: www.sidg.si

(Visited 194 times, 4 visits today)