Po finančna sredstva na banke, Eko sklad in Sklad za podnebne spremembe

26 februarja, 2020
Simona Drevenšek

Eko sklad za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije ponuja nepovratna sredstva in kredite, banke ponujajo kredite, ki jih lahko namenimo za nakup nepremičnine ali gradnjo, Sklad za podnebne spremembe pa spodbude za skoraj nič-energijsko gradnjo.

Nepovratne finančne spodbude lahko na Skladu za podnebne spremembe dobijo tudi občine za gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb (sNES) splošnega družbenega pomena. Krediti Eko sklada, ki jih ponuja za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, so cenejši od bančnih.

Nameravate graditi ali obnoviti poslovni oziroma industrijski prostor? Želite kupiti stanovanje ali hišo, ali pa jo obnoviti? Pri Eko skladu in bankah smo preverili ponudbo nepovratnih sredstev in posojil za ekogradnjo in obnovo za podjetja in posameznike. Na naša vprašanja so se odzvale tri banke. Vsaka banka ima svoje pogoje glede možnosti pridobitve posojila, prav tako imajo različne stroške in obresti.

 

Banke: prilagodljiva ponudba, odvisna od komitentovega finančnega stanja

Abanka za gradnjo in obnovo poslovnih ter industrijskih stavb poslovnim strankam ponuja dolgoročne kredite. Doba odplačevanja je od 1 do 15 let. Obrestna mera dolgoročnega kredita je spremenljiva in je določena na podlagi izhodiščne obrestne mere in pribitka, ki je odvisen od velikosti pravne osebe, zneska kredita, bonitete, kakovosti zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko. S spletne strani je mogoče med drugim razbrati tudi, da za dolgoročni kredit v domači valuti pribitek (v odstotnih točkah na Euribor ustrezne ročnosti nad 10 do vključno 15 let) znaša od 3,5 odstotne točke.

Prav tako ima Abanka posebej za mikro in mala podjetja, društva, zavode, podjetnike in zasebnike oblikovano posebno ponudbo kreditov. Za kredit v višini do 100.000 evrov je obrestna mera za odplačilo v 12 mesecih 1,6 odstotka letno. Če bi ga odplačali v enem do treh letih, znaša obrestna mera 2,4 odstotka letno oziroma spremenljivo obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero 6-mesečni Euribor ter 2,1 odstotne točke letno. Nad tri do pet let pa fiksna obrestna mera znaša 2,6 odstotka letno oziroma 6-mesečni Euribor in 2,3 odstotne točke letno.

Pri NLB pravijo, da »z veseljem podpremo vse, za katere kot dober gospodar ocenimo, da bo kreditojemalec ustvaril zadostni denarni tok za vračilo posojila, ki je osnova za presojo kreditne sposobnosti in odločitev o financiranju komitentov«. Višina obrestne mere za določeno ponudbo je odvisna od vrste kreditnega posla in je oblikovana ob upoštevanju rezultatov poslovanja poslovnega subjekta in njegovega dosedanjega sodelovanja z banko.

Deželna banka Slovenije posebne ponudbe posojil za gradnjo in obnovo poslovnih oziroma industrijskih stavb nima, ponujajo pa dolgoročne kredite za investicije v osnovna sredstva (za nakup, adaptacijo ali gradnjo poslovnih prostorov). Odplačilna doba kredita je do 10 let, s spremenljivo obrestno mero; zavarovanje je hipoteka.

 

Nepovratne finančne spodbude Eko sklada tudi za občine

Podjetja in posamezniki za obnovo še vedno pogledujejo k Eko skladu, ki dodeljuje ugodne kredite občinam, drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom ter občanom, od leta 2008 pa tudi nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

 

Cena kredita pravnim osebam le trimesečni Euribor

Pravnim osebam so po novem na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, in sicer v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu ‘de minimis’ pomoči. Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 odstotkov, višina kredita pa do 80 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, po letni obrestni meri trimesečni Euribor in nič odstotnem pribitku.

Podjetjem so na voljo tudi nepovratna sredstva za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. »Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV oziroma do 50 odstotkov upravičenih stroškov izvedbe uvajanja sistema za upravljanje z energijo brez DDV, vendar ne več kot 15.000 evrov,« je pojasnila direktorica Eko sklada Mojca Vendramin. V tem letu bo objavljen tudi poziv za spodbude za ukrepe s področja trajnostne mobilnosti v podjetjih.

Pravne osebe, samostojni podjetniki in zasebniki pa lahko med drugim pridobijo tudi  kredite za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, naložbe v gospodarjenje z odpadki ter naložbe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode. Krediti so na voljo po spremenljivi obrestni meri trimesečni Euribor in 1,3 odstotka pribitka in z odplačilno dobo do 15 let.

Vsaka banka ima svoje pogoje glede možnosti pridobitve posojila, prav tako imajo različne stroške in obresti.

Nepovratne spodbude in krediti za občine za skoraj nič-energijske stavbe

Nepovratne finančne spodbude lahko dobijo tudi občine za gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb (sNES) splošnega družbenega pomena (vrtci, šole, športne dvorane, zdravstveni domovi, knjižnice …). »Najvišje spodbude, ki jih zagotavlja Sklad za podnebne spremembe, so namenjene gradnji stavb iz lesa, ki imajo vgrajeno toplotno izolacijo naravnega izvora, leseno pa mora biti tudi stavbno pohištvo,« pojasnjuje Vendraminova.

Višina nepovratne finančne spodbude za gradnjo novih sNES splošnega družbenega pomena je določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje stavbe, glede na način gradnje in vrsto vgrajenega izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe ter glede na neto ogrevano in prezračevano površino stavbe.

Za gradnjo teh stavb so občinam na voljo krediti po obrestni meri trimesečni Euribor in nič odstotkov dodatnega pribitika.

 

Bančni stanovanjski krediti

Za nakup in obnovo stanovanj pri Abanki kreditojemalcem nudijo stanovanjske kredite po redni ali posebni ponudbi. »Kreditojemalec se lahko odloči za stanovanjski kredit s fiksno ali spremenljivo obrestno mero. Zavarovanje kredita je lahko pri Zavarovalnici Triglav ali z zastavo nepremičnine. Vsako vlogo obravnavamo individualno,« so nam povedali pri Abanki.

NLB ima v ponudbi nezavarovane stanovanjske kredite do višine 50.000 evrov in z odplačilno dobo do 20 let. Višina nezavarovanega stanovanjskega kredita je odvisna od višine dohodkov kreditojemalca. Dodajajo, da lahko za nakup nepremičnin višjih vrednosti ali gradnjo nove nepremičnine kreditojemalcem ponudijo tudi stanovanjski kredit, zavarovan z zastavo nepremičnine: »Če se kredit zavaruje z zastavo nepremičnine, banka lahko financira tudi do višine 80 odstotkov vrednosti nepremičnine. Če kreditojemalec ponudi v zavarovanje obstoječo nepremičnino (višje vrednosti), ali se odloči za kombinacijo kreditov, se lahko financira tudi do 100 odstotkov naložbe. Kreditojemalcem ponujamo tudi možnost financiranja hiše na ključ.«

Tudi na NLB nudijo stanovanjske kredite z nespremenljivo obrestno mero  ali spremenljivo obrestno mero, vezano na referenčno obrestno mero 6-mesečni Euribor. Višina kredita je odvisna od kreditojemalčeve kreditne sposobnosti. Banka mora pred sklenitvijo kreditne pogodbe oceniti kreditno sposobnosti kreditojemalca, pri tem pa upošteva prihodke, odhodke in morebitne obstoječe obremenitve (kredit, lizing …).

Pri Deželni banki Slovenije je mogoče stanovanjske kredite najeti za različne namene: za nakup, gradnjo ali prenovo stanovanjskih nepremičnin, izplačilo dednega deleža ali izplačilo zakonskemu partnerju ob razvezi, poplačilo stanovanjskega kredita pri drugi banki, komunalno opremljanje zemljišč in pridobitev soglasij, pridobivanje dokumentacije za gradnjo ali obnovo nepremičnin … Stranke ga lahko najamejo do 30 let, s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, zavarujejo pa ga lahko tudi na različne načine. Ponujajo fiksno obrestno mero 2,95 odstotka za dobo kreditiranja do 10 let oziroma 3,50 odstotka za dobo kreditiranja do 20 let.

 

Spodbude za OVE in URE

Od Eko sklada lahko občani dobijo nepovratne finančne spodbude za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb, kot so vgradnja solarnega ogrevalnega sistema, kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje, toplotne črpalke za centralno ogrevanje in priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja, vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi, toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi …

»Spodbuda za izvedbo posamičnih ukrepov znaša do 20 odstotkov (oziroma za določene ukrepe lahko tudi do 60 odstotkov) priznanih stroškov naložbe, višja pa je v primeru obsežnejše obnove ali za izvedbo najmanj treh ukrepov hkrati. V tem primeru se izračunani znesek nepovratne finančne spodbude, kot je opredeljena za posamezni ukrep, poveča za polovico, a ne more znašati več kot 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe,« pravijo pri Eko skladu.

(Visited 146 times, 1 visits today)