Integralno vodenje investicij gradnje večstanovanjskih objektov

26 februarja, 2020

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

 

Eden od osnovnih ciljev Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju Sklad), kot izvajalca nacionalne stanovanjske politike je skrb za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj za vse skupine prebivalstva. Končnim uporabnikom stanovanj želimo zagotoviti čim večjo kakovost bivanja ob razumnih stroških in čim manjšem obremenjevanju okolja. Pri tem Sklad deluje tudi kot promotor razvoja na segmentu implementacije BIM standarda v stanovanjske produkte, s ciljem povečanja učinkovitosti in preglednosti vodenja investicije gradnje; vse od zasnove, načrtovanja, nadzora, izvedbe ter predvsem v fazi predaje objekta v uporabo in upravljanje ter vzdrževanja.

Sklad si želi skozi vse faze projekta izboljšati kakovost procesov in komunikacije pri graditvi objektov ter posledično tudi kakovost končnega objekta v celotni življenjski dobi.

Primeri dobre prakse uvajanja BIM modela in integralnega vodenja investicij:

 

  • Zeleni gaj na Brdu, Funkcionalna enota F2, Ljubljana

Faza investicije: uporaba objekta od 2017

 

  • Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana

109 stanovanjskih enot namenjenih bivalni osamosvojitvi mladih od 18 do 29 leta starosti,

Medgeneracijski center

Faza investicije: gradnja z rokom dokončanja predvidoma marec 2021

 

  • Stanovanjska soseska Novo Brdo, Ljubljana

498 najemnih stanovanj, od tega 25 oskrbovanih stanovanj

Faza investicije: gradnja z rokom dokončanja predvidoma konec 2021

 

  • Stanovanjska soseska Pod Pekrsko gorco, Maribor

400 najemnih stanovanj, od tega 60 oskrbovanih stanovanj

Faza investicije: gradnja 1. faze soseske 212 stanovanj, od tega 30 oskrbovanih, z rokom dokončanja predvidoma marec 2022

BIM metodolgija od načrtovanja do predaje objekta

Osnova BIM okolja je 3D digitalni model, ki združuje podatke v grafični in podatkovni obliki ter omogoča enostaven dostop do njih, njihovo enostavno upravljanje in izmenjevanje. BIM tehnologija je uporabljena v vseh fazah načrtovanja projekta, to je od idejnega projekta (IDP) do projekta za izvedbo (PZI).

BIM metodologija se uporablja še za izdelavo 4D in 5D simulacij gradnje, za uporabo v fazi izgradnje ter v fazi izdelave projekta izvedbenih del (PID) za fazo uporabe objekta. Implementira se jo kot ukrep nadzora kakovosti pred začetkom gradnje (projektiranje), med samo gradnjo in v obdobju prevzema oziroma predaje objektaz namenom preveritve, ali je projektna dokumentacija usklajena, konsistentna in natančna ter ali so iz nje odstranjeni vsi konflikti, pa tudi, ali so bile spremljajoče analize izdelave predizmer točne.

BIM 6D model za vzdrževalno fazo

Projektant ob napredovanju gradnje vse projektne spremembe iz naslova projektnih rešitev in količin izvedenih del vnaša v BIM model in v vse spremljajoče analize. Na koncu je BIM 6D model izvedenih del pripravljen za potrebe vzdrževanja objekta z vsemi ustreznimi dokumenti izvedenega stanja, ki imajo povezavo do posameznih elementov, kot so certifikati, jamstva, garancije, fotografije izvedenega stanja in načrti vzdrževanja in upravljanja objekta.

(Visited 117 times, 1 visits today)