Avtor Samo Kranjec 11:48 dop REVIJA GRADIMO

Denarja je na trgu dovolj, pogoji zanj so ugodni

Za financiranje gradbenih projektov in energetskih sanacij imajo banke na voljo precej denarja; pri njih je mogoče pridobiti tudi sredstva Eko sklada.

Marko Corsi, direktor podružnice družbe Globex v Sloveniji, ki se ukvarja s prodajo in distribucijo gradbene opreme na območju Jugovzhodne Evrope, pravi, da je bil v letu 2020 zabeležen približno 20-odstotni padec prodaje na evropski ravni, vezan predvsem na pandemijo. »Zahvaljujoč subvencijam, ki jih vlade namenjajo okrepitvi gospodarstva, se povpraševanje po nakupu bistveno viša. Raste tudi povpraševanje po najemu mehanizacije in opreme nasploh, čeprav smo v Sloveniji še vedno precej vezani na lastništvo, medtem ko v Evropi najem zelo raste in je vedno bolj običajen način poslovanja,« razlaga sogovornik.

Pri gradbeni opremi je po Corsijevih besedah ponudbe vedno precej več od povpraševanja, razen za specifične stroje ali opremo. kjer so dobavni roki daljši. »V našem sektorju pa ni bistvena samo ponudba oziroma povpraševanje, ampak predvsem dodatne storitve, kot so servis in poprodajne aktivnosti. Dobava rezervnih delov in servis morata biti temu prilagojena,« poudarja Marko Corsi.

 

Slovenci opremo raje kupujemo, kot najemamo

Sogovornik pravi, da se slovenska podjetja bistveno več odločajo za nakup strojev in ga financirajo prek lizinga, manj pa se odločajo za čisti najem. Ko govori o prednostih nakupa ali najema, pa poudarja, da so dejavniki različni. »Pri najemu si bolj fleksibilen, saj lahko opremo vrneš, ko je ne potrebuješ več ali potrebuješ stroj različnih zmogljivosti. Z lahkoto tudi izračunaš mesečni fiksni strošek najete opreme in nimaš nepredvidenih stroškov vzdrževanja ali popravil.«

 

Optimalna kombinacija med posojilom in lizingom

Pri nakupu gradbene opreme ima pomembno vlogo financiranje. Dr. Rok Cajzek, pomočnik direktorja v družbi GIC Gradnje, pravi, da so kreditiranja dostopna pod sprejemljivimi in konkurenčnimi pogoji, ponudbe je dovolj, saj imajo banke dovolj denarja, ki ga želijo plasirati. Pogoji se seveda razlikujejo od projekta do projekta in bonitete kreditojemalca. »Za opremo je lizing ustrezna rešitev, zato tovrstno financiranje tudi uporabljamo, poleg nakupov seveda,« pravi Cajzek.

Da so v zadnjem času posojila ugodna, potrjuje tudi Peter Smrekar, vodja trženja v podjetju Makro 5 gradnje. Na vprašanje, ali pri nakupu gradbene opreme izbrati posojilo ali lizing pa pravi, da je v konkretnem primeru treba pretehtati obe možnosti. »Najugodnejša je zagotovo kombinacija med lizingom in posojilom,« poudarja.

V Makro 5 gradnjah običajno gradbeno mehanizacijo in stroje jemljejo v najem prek podizvajalcev, s katerimi redno sodelujejo. »Če se pojavi potreba po napravi, ki jo potrebujemo za svoje delo, jo kupimo brez lizinga,« razlaga Smrekar.

 

Komitenti najbolj povprašujejo po lizingu

V Gorenjski banki beležijo rast povpraševanja po stanovanjskih kreditih na področju fizičnih oseb in stabilno povpraševanje na področju pravnih oseb. Pri teh beležijo povpraševanje predvsem s strani investitorjev, ki potrebujejo financiranje dolgoročnih naložb, in s strani podjetij iz gradbene dejavnosti, ki potrebujejo premostitveno financiranje oziroma financiranje za obratna sredstva.

»Stranke pri nakupu ali najemu gradbene mehanizacije najpogosteje izberejo lizing. Lizing storitve za financiranje nakupa ali najema gradbene mehanizacije našim strankam ponujamo preko hčerinskega podjetja GB Leasing. Fizičnim osebam za financiranje gradbenih ali obnovitvenih del v Gorenjski banki ponujamo stanovanjske kredite s fiksno obrestno mero in maksimalno odplačilno dobo 20 let ali stanovanjske kredite s spremenljivo obrestno mero in maksimalno odplačilno dobo 30 let. Pravnim osebam pa predvsem dolgoročna naložbena posojila, premostitvena financiranja za obratna sredstva in lizing,« razlagajo na Gorenjski banki.

Pri gradbeni opremi je ponudbe vedno precej več od povpraševanja, razen za specifične stroje ali opremo, kjer so dobavni roki daljši.

 

Povpraševanje spet narašča

V Novi KBM pravijo, da najemanje kreditov poteka po običajnih postopkih, povpraševanje pa, predvsem po stanovanjskih kreditih, ponovno narašča.

Strankam, ki so fizične osebe, financiranje gradbenih ali obnovitvenih del ponujajo v okviru stanovanjskih kreditov, saj lahko te stanovanjski kredit najamejo za nakup nepremičnine ali za njeno adaptacijo. Izbirajo lahko med namenskim ali gotovinskim stanovanjskim kreditom, zavarovanje kredita pa omogočajo z nepremičnino ali plačilom zavarovalne premije. »Stranka, ki je fizična oseba, lahko za nakup gradbene mehanizacije najame potrošniški kredit, čeprav so takšni primeri zelo redki,« pravijo v Novi KBM.

Strankam, ki jih zanima najetje potrošniškega ali stanovanjskega kredita, ponujajo ugodne obrestne mere, do konca letošnjega leta pa ob najemu kredita ne obračunajo stroškov odobritve. Na njihovi spletni strani https://www.nkbm.si/stanovanjski-krediti lahko naredijo informativni izračun, preverijo pa tudi svojo kreditno sposobnost.

 

Individualne rešitve za pravne osebe

S pravnimi osebami običajno iščejo individualne rešitve, prilagojene njihovim potrebam. »Kadar se stranka zanima za nakup mehanizacije, prevoznih sredstev in podobnega, svetujemo reševanje financiranja s storitvami, ki jih ponuja Summit Leasing, ki je del Skupine Nove KBM. Menimo namreč, da je v takšnih primerih storitev lizinga primernejša kot najem kredita,« razlagajo.

Narašča povpraševanje po stanovanjskih kreditih.

Pravnim osebam za financiranje gradbenih in obnovitvenih del ponujajo dolgoročne namenske kredite. Kreditojemalec mora biti pravna oseba, ki s svojim prehodnim poslovanjem in priloženimi načrti za naslednja leta banki dokaže, da razpolaga z zadostnim denarnim tokom za odplačilo obveznosti in za svoje redno poslovanje, ter da bo enako zagotavljal tudi v prihodnjem poslovanju. Praviloma gre pri takih poslih za dolgoročno kreditiranje (obdobje 5–10 let), stranka pa za celotno naložbo zagotovi tudi določen delež lastnih sredstev.

 

Privlačnost finančnega lizinga

V banki Intesa Sanpaolo za financiranje gradbene in druge mehanizacije ponujajo lizing, s katerim dopolnjujejo klasično ponudbo kreditiranja, in tako strankam omogočajo, da izbirajo med obema možnostma glede na njihove želje in preference.

V sklopu finančnega lizinga ponujajo ugodno in preprosto financiranje nakupa vozil, proizvodnih in delovnih strojev, kmetijske in gradbene mehanizacije ter drugih premičnin. Pri finančnem lizingu je maksimalna doba financiranja 6 let, maksimalna starost ob izteku financiranja pa največ 10 let. Višina pologa znaša najmanj 20 % od vrednosti premičnine. »Prednost tovrstnega financiranja je vsekakor v tem, da je odplačevanje prilagojeno strankinim željam in potrebam, dodatno zavarovanje ni potrebno, saj je odplačilo zavarovano s predmetom lizinga. Celotno vrednost nakupa (razen osebnih vozil) lahko stranke uporabijo za davčno olajšavo,« pravijo v Intesi Sanpaolo.

Pri samem povpraševanju pa zaznavajo, da financiranje gradbene mehanizacije za pravne osebe s finančnim lizingom ne pada, temveč je na približni ravni iz leta prej.

 

Mamljivi čar nizkih obrestnih mer

V NLB pravijo, da je povpraševanja po financiranju gradbenih in obnovitvenih del s strani prebivalstva kar nekaj. Ocenjujejo, da se stranke za najem posojila odločajo zaradi trenutno nizkih obrestnih mer in zaradi trenutne situacije, ko imajo morda več časa, predvsem zaradi koriščenja različnih ukrepov.

Fizičnim osebam ponujajo tako stanovanjske kot hipotekarne kredite, pri katerih so trenutne obrestne mere zelo ugodne. Stranka ima možnost sklenitve življenjskega in premoženjskega zavarovanja. »V NLB vsaki stranki svetujemo individualno in jih tudi poučujemo o drugem najpomembnejšem cilju, to je razumno zadolževanje,« poudarjajo.

Pri pravnih osebah v NLB opažajo, da pri mikropodjetjih ni izrazitega povečanja povpraševanja po financiranju gradbenih ali obnovitvenih del. Pri malih in srednjih podjetjih pa je opaziti porast oz. se povpraševanje po tovrstnem financiranju ni zmanjšalo glede na primerljiva obdobja v preteklosti. Podobno velja tudi na področju financiranja nakupa ali najemanja gradbene mehanizacije.

Za pravne osebe banka pri financiranju gradbenih in obnovitvenih del ter nakupa in najema gradbene mehanizacije ponuja dolgoročne kredite, sodelujejo pa tudi z investitorji pri večjih projektih v obliki projektnega financiranja. S strankami se pogovorijo o strukturi financiranja (udeležba banke, udeležba stranke) in tudi o pogojih.

V družbi NLB Lease&Go pa pravijo, da gradbena industrija izkazuje pozitivne razvojne trende. Temu primerno je tudi povpraševanje po gradbeni opremi, saj podjetja potrebujejo dodatne kapacitete oziroma obnavljajo opremo, potrebno v gradbeništvu. V NLB Lease&Go ponujajo financiranje vseh vrst gradbene opreme, vrsta ponudbe pa je odvisna od tipa opreme in same stranke.

Sredstva Eko sklada spodbujajo razvoj energetsko bolj učinkovitih rešitev.

 

Za energetske sanacije pomembna sredstva Eko sklada

K energetsko učinkoviti gradnji precej prispevajo sredstva Eko sklada. Ta dodeljuje ugodne kredite občinam, drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom ter občanom, od leta 2008 pa tudi nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

V Eko skladu pravijo, da so lani v celoti, tako za kredite kot subvencije, prejeli 19 odstotkov več vlog kot leto prej. »Zgovorni so tudi podatki o vlogah občanov za gradnjo skoraj nič-energijskih hiš, kjer število vlog letno trendno narašča, prav tako lani, v povprečju za 30 novih stavb letno,« razlagajo na Eko skladu.

V Eko skladu se trudijo, da so sredstva na voljo celo leto. Trenutno pa kljub temu ni na voljo sredstev za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb, saj je zaradi gospodarske krize zbranih tudi manj sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost, ki je vir za subvencije, ki jih dodeljuje sklad. Predvidoma bodo ta sredstva na voljo iz Podnebnega sklada sredi letošnjega leta.

Njihova ponudba je podrobno predstavljena na spletni strani www.ekosklad.si.

V Obrtno-podjetniški zbornici pravijo, da so nepovratna sredstva in krediti, ki jih daje Eko sklad za različne ukrepe, tako pri novogradnjah kot predvsem pri energetskih sanacijah obstoječih stanovanjskih in drugih stavb, za marsikaterega investitorja dobrodošla spodbuda, da se odloči za izvedbo in predvsem, da se pri tem odloči za energetsko bolj učinkovito rešitev. Pri tem je obvezno, da dela izvaja registriran izvajalec del.

»Predlog strokovnih sekcij pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je bil že ob prvem valu epidemije, da bi se sredstva, namenjena tovrstnim ukrepom, povečala oziroma, da bi se povečal tudi odstotek, ki ga ob ustrezni izvedbi izvedenih ukrepov s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v obliki nepovratnih sredstev Eko sklada lahko prejmejo upravičenci. Zelo pomembna pa je tudi kontinuiteta tovrstnih razpisov, torej, da so sredstva nenehno na voljo, brez sezonskih prekinitev, kot je to bilo v preteklosti, saj to negativno vpliva na odločanje za naložbe,« poudarjajo na OZS.

(Visited 195 times, 1 visits today)
Close