Osnutek SPRS predstavili lokalnim in regionalnim združenjem

10 februarja, 2020
Haloze

V okviru javne obravnave osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) in osnutka Okoljskega poročila je Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo sestanek z združenji občin (Zveza občin Slovenije – ZOS, Skupnost občin Slovenije – SOS, Zvezo mestnih občin Slovenija) in Gospodarskim interesnim združenjem regionalnih razvojnih agencij – GIZ RRA. Sestanka se je udeležilo 9 predstavnikov omenjenih združenj.

Po predstavitvi osnutka dokumenta je stekla razprava, v kateri je bilo pohvaljeno odpiranje v čezmejni prostor, hkrati pa nujnost usklajevanja dokumentov na tej ravni. Pohvaljena je bila, tako MOP, tudi podrobnejša razdelava usmeritev na ravni širših mestnih območij, kjer pa na določenih območjih pogrešajo jasnejši prikaz nekatere ključne infrastrukture, npr. daljinskih kolesarskih in regionalnih železniških povezav.

Med usmeritvami pogrešajo bolj podrobne usmeritve  za turistična območja, vprašanja pa so bila tudi glede nabora storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena v središčih. Med izzivi za izvajanje usmeritev je bil izpostavljen problem medresorskega povezovanja in usklajenosti, ki se ne sme prenašati na lokalno raven ali na raven regionalnega prostorskega plana. Podan je bil predlog, da se v dokumentu opredeli funkcionalna območja, kot podlaga za celovito prostorsko in razvojno planiranje. Kot primer so bila navedena območja Haloz in Pohorja ter koridorji rek, ki pa jih dokument že vključuje.

Včeraj, 6. 2. 2020, so se pripravljavci strategije sestali še s predstavniki nosilcev urejanja prostora.

 

Vir: gov.si

(Visited 12 times, 1 visits today)