Evidentiranje stavb v katastru stavb in registru nepremičnin je izjemnega pomena

24 decembra, 2020
Samo Kranjec

Z njim se dosega večjo pravno varnost za lastnike nepremičnin, večjo varnost vlaganj v nepremičnine in investicije, povezane z nepremičninami ter pravično obdavčenje nepremičnin.

Na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor pravijo, da je zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb treba vložiti pred prvo prijavo stalnega bivališča ali sedeža pravne osebe v stavbi oziroma najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del. Vloži jo lahko investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. »Če pa se začne stavba uporabljati pred izvedbo vseh zaključnih gradbenih del, mora investitor gradnje vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe,« opozarjajo na Inšpektoratu.

Upoštevajte navodila geodetske uprave

Evidenco katastra stavb vodi in vzdržuje geodetska uprava. V primeru, če ugotovi, da stavba ali del stavbe ni evidentiran v katastru stavb in so izpolnjeni pogoji za  evidentiranje stavbe v katastru stavb, pozove, ne glede na leto izgradnje stavbe, lastnika parcele, ki je povezana s stavbo, ali imetnika stavbne pravice, če je na tej parceli vzpostavljena stavbna pravica, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb. Če geodetska uprava ugotovi, da so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe in bi moral lastnik dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe vložiti zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb, pa tega ni storil, tega pozove, da v treh mesecih vloži zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb. Če lastnik parcele ali imetnik stavbne pravice, oziroma upravnik stavbe tega v določenem roku ne stori, geodetska uprava poda geodetski inšpekciji predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.

»Geodetska uprava vodi in vzdržuje tudi evidenco registra nepremičnin. Kadar ugotovi, da vpisani registrski podatki ne ustrezajo dejanskemu stanju, pozove lastnika ali upravnika, da podatke posreduje z vprašalnikom. Lastnik ali upravnik stavbe mora geodetski upravi najpozneje v 30 dneh od dneva prejema vprašalnika poslati pravilne in popolne podatke o nepremičnini. Če lastnik ali upravnik stavbe v tem roku ne pošlje izpolnjenega vprašalnika ali pošlje nepopolno izpolnjen vprašalnik, geodetska uprava geodetski inšpekciji prav tako poda predlog za uvedbo prekrškovnega postopka,« razlagajo na Inšpektoratu.

Nazaj na kategorijo gradnja.
(Visited 121 times, 1 visits today)