panorama-of-helsinki-1890633_web

panorama-of-helsinki-1890633_web

Na 3. mesto so se uvrstili Helsinki.