Zaključek projekta »Go for Mura« – v ospredju ohranjanje pestrih živalskih in rastlinskih vrst na območju Mure

januar 29, 2017
Rokav Mure v Gornji Bistrici (Foto: Go for Mura)

Nedavno se je končal projekt »Go for Mura – Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri,« katerega glavni cilj je bil učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja gozda. Projekt je bil osredotočen na območji Murske šume in Gornje Bistrice. Na osnovi spoznanj dveletne analize so izdelali tudi upravljavski načrt za prihodnost.

Ogroženi predvsem poplavni gozdovi zaradi neuspešnih posegov v prostor

V sklopu projekta so raziskovalci ugotovili, da poplavne gozdove ogrožajo predvsem znižana raven podtalnice in krajša obdobja poplav, ki so posledica različnih človekovih ukrepov na reki Muri in okoliških zemljiščih. Izginjanje vodnih in močvirnatih habitatov je prizadelo nekatere vrste dvoživk, hroščev, vider in bobrov.

Rogač, ki ga je prizadelo izginjanje trohnečega lesa (Foto: Go for Mura)
Rogač, ki ga je prizadelo izginjanje trohnečega lesa
(Foto: Go for Mura)

Vzpostavitev varstvenih ukrepov

Sprejeti varstveni ukrepi se nanašajo na izbrane rastlinske in živalske vrste, skupaj pa so predvideli 9 dejavnosti. Med aktivnosti spadajo vzpostavitev naravne populacije črnotopolovega sestoja, odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst in izboljšanje habitatov dvoživk.

Vir: Go for Mura

(Visited 62 times, 1 visits today)