LOGO_LUPA_web

PoLJUBA bo na Ljubljanskem barju reševala ogrožene vrste

julij 4, 2018
Foto: Branko Čaek

Območje Natura 2000 Ljubljansko barje je območje mokrotnih in vlažnih habitatov. V zadnjih letih so se njihove površine občutno zmanjšale, zato so vrste, vezane na njih, postale še bolj ogrožene. Cilj projekta PoLJUBA je reševanje habitatov in varovanje ogroženih vrst. 

Osrednji cilj projekta je obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – travnikov s prevladujočo stožko, nižinskih ekstenzivnih gojenih travnikov in bazičnih nizkih barij. Projektne aktivnosti so usmerjene tudi k varstvu ogroženih vrst, ki naseljujejo mokrotne habitate: orhideje Loeselove grezovke, metuljev strašničinega mravljiščarja in barjanskega okarčka, hrošča puščavnika, kačjega pastirja koščičnega škratca, dvoživke hribskega urha, edine slovenske avtohtone sladkovodne želve močvirske sklednice in kosca, travniške ptice selivke, za katero je Ljubljansko barje še do nedavnega predstavljalo najpomembnejše območje gnezdenja v vsej državi.

Odkup kmetijskih zemljišč – za naravo

Štiriletni projekt v skupni vrednosti 4,12 milijona evrov je 80 odstotkov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostalih 20 odstotkov prispeva Republika Slovenija. Večji del sredstev bo namenjen odkupu kritičnih zemljišč – omejevanju intenziviranja kmetijstva ter ustreznega gospodarjenja z vodotoki in jarki.

Ogled terana (Foto: Poljuba)
Ogled terana (Foto: Poljuba)

»Odkupili smo prvih 16 hektarov kmetijskih zemljišč, v postopku odkupa pa je trenutno še nadaljnjih 8 hektarov. V teku je javno naročilo za storitev košnje, s katero bomo zagotovili ustrezno upravljanje s pridobljenimi površinami. Izbrali smo izvajalce raziskav v projekt vključenih ogroženih vrst, ki bodo zagotovili potrebne podatke o stanju populacij in oblikovali smernice za ustrezno upravljanje z njihovim habitatom. V kratkem bomo pričeli z odstranjevanjem invazivnih vrst, načrtujemo pa tudi obogatitev populacij barjanskega okarčka in puščavnika« je povedal Janez Kastelic, direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki je vodilni partner projekta.

Populacija ptiča kosca zaradi kmetijstva upadla za 85 %

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v okviru projekta izvaja aktivnosti za vrsto kosec (Crex crex) na območju Naravnega rezervata Iški morost. »Z različnimi praksami upravljanja bomo poskušali najti optimalne metode revitalizacije habitatov, prav tako bomo izvajali akcije zatiranja zlate rozge (Solidago canadensis sp.) in renaturacijo travnikov na območju grmišč. Populacija kosca je v zadnjih 20 letih na Ljubljanskem barju, predvsem zaradi intenziviranja kmetijstva, doživela upad za 85 %. Razlogi za zlom populacije so v napredujočem izsuševanju barja, intenzivnem gospodarjenju s travniki ter širjenju njivskih površin« je še izpostavil Tomaž Jančar, varstveni ornitolog.

Nova krožna pot – poskrbljeno bo tudi za obiskovalce

Ob koncu projekta bo zaživela tudi nova 3 km dolga krožna pot namenjena informiranju in ozaveščanju obiskovalcev Ljubljanskega barja. Vzpostavljena bo na območju vstopne točke v krajinski park, Rakove Jelše. Obiskovalcem bo z različnimi multimedijskimi in interpretacijskimi orodji na urejenih postajah omogočeno spoznavanje značilnosti Ljubljanskega barja, avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst in njihovega življenjskega prostora. Postaje bodo opremljene z lesenimi razglednimi ploščadmi, klopmi in stojali za kolesa. Predstavitve bodo prilagojene različnim skupinam obiskovalcev, za nadgradnjo obiska pa bo  vzpostavljena tudi povezava s spletno zbirko Barjanskih terenskih nalog. Posebna pozornost bo namenjena posameznikom z oviranostmi.

 

Vir: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje

(Visited 30 times, 1 visits today)