Zavarovanje Pohorja: ustanovili bodo regijski park

13 januarja, 2022

Župani šestih pohorskih občin Zreče, Vitanje, Mislinja, Ribnica na Pohorju, Lovrenc na Pohorju in Slovenska Bistrica so v letu 2017 na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) naslovili pobudo za zavarovanje Pohorja. Svojo namero o priključitvi pobudi je lansko leto izkazala tudi Občina Ruše.

Preberite tudi: Vračamo se k naravi

V času bliskovitega tehnološkega napredka, smo začutili veliko odgovornost do družbe in ustvarjanja uporabniku ter zemlji prijaznih rešitev.

V lanskem letu je Zavod RS za varstvo narave pripravil strokovne podlage, na podlagi katerih je MOP pripravil osnutek akta za zavarovanje tega območja kot regijskega parka. V času od 10. januarja do 11. marca 2022 poteka javna predstavitev osnutka akta o zavarovanju.

Preberite tudi: Kakovostni izdelki iz etične proizvodnje

Družba illycaffè se predstavlja s trajnostnimi izdelki in prisega na zmanjševanje ogljičnega odtisa vzdolž celotne proizvodne verige.

Zakaj ustanovitev regijskega parka?

Zaradi izjemnih naravnih danosti je območje uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000. Na območju Regijskega parka Pohorja prevladujejo kisloljubni smrekovi in barjanski gozdovi, kisloljubna bukovja ter na najvišjih, ovršnih legah in grapah javorovi gozdovi. Gozdovi predstavljajo življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ki so izrednega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti, tukaj živita divji petelin in ruševec, najdemo pa tudi več kot 40 vrst na »Rdeči seznam« uvrščenih gliv.

V regijskem parku Pohorje so gozdni rezervati ter planje z značilno travniško strukturo in posameznimi drevesi smreke ter jerebike. Na območjih kjer zaradi reliefa in neprepustne kamninske podlage voda zastaja so nastala, visoka barja, barjanska jezerca in okna, gorska barjanska ruševja in barjanska smrekovja. Visoka barja so življenjski prostori redke in ogrožene barjanske favne in flore, zato tukaj najdemo več vrst redkih in ogroženih kačjih pastirjev, metuljev, arniko, brstično lilijo, panonski svišč in celotno skupino šotnih mahov.

Z namenom, da se ohranijo ti gozdovi, planje in barja, da se omogoči kakovostno preživljanje prostega časa lokalnim prebivalcem, kot tudi da se usmerja trajnostno rabo naravnih virov ter zmanjšuje obstoječe in preprečuje dodatno obremenjevanje okolja, se je v preteklih letih vedno bolj krepilo razmišljanje o zavarovanju tega edinstvenega območja narave. V to smer so bili v preteklosti usmerjeni številni projekti (NATREG, WETMAN, ALPA, EGP SUPORT, ENJOYHERITAGE, LIFE TO GRASSLANDS), na MOP pa je bila pred štirimi leti poslana tudi pobuda za zavarovanje Pohorja podpisana s strani šestih županov občin.

 

vir: gov.si

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 126 times, 30 visits today)