Avtor bv; foto: CIPRA 10:31 dop TURIZEM

Skrivnostna in zelena kraška planota Jelovica – da bo taka tudi ostala

V Kranju so župani petih gorenjskih občin, ki si delijo območje predalpske kraške planote Jelovice, podpisali pismo podpore o njenem Modelu upravljanja. Vizija ohranjanja in razvoja tega območja je zadnji dve leti nastajala v projektu JeloviZA, s katerim vzpostavljajo pilotni primer skupnostnega upravljanja.

Območje Jelovice predstavlja pomembno območje ohranjene narave v Sloveniji in predstavlja dragocene habitate na Območju Natura 2000 (9 varovanih vrst ptic, ilirski bukovi gozdovi, gorska travišča, metulji, naravna rezervata Barje Ledine in Za Blatom in druge naravne danosti (jame, brezna, vrtače, drugi kraški pojavi).

Jelovica je visoka kraška planota (1579 m n. v.), ki jo dolina Save Bohinjke ločuje od preostalih Julijskih Alp. Največji del Jelovice sestavlja izravnan, planotast, ponekod vrtačast svet med 1000 in 1300 metri nadmorske višine. Še vedno jo bogatijo sončne planine, ki poleti ponujajo pašo domačim živalim, in barja, kjer živijo posebej prilagojene rastline in živali. Zaradi omejenih vplivov človeka je živalstvo Jelovice dobro ohranjeno. Zatočišče so tu našle mnoge ptice, ki so drugod ogrožene, zato je planota vključena v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.

Žal pa so območje zaradi posledic podnebnih sprememb v zadnjih 10-ih letih prizadele številne naravne ujme (vetrolom, snegolom, žledolom), ki so ustvarile pogoje za namnožitev podlubnikov in s tem še povečale ranljivost tega območja.

Skrivnostna in zelena Jelovica

Župan Bohinja, Jože Sodja je ob podpisu pisma podpore trajnostnemu razvoju Jelovice poudaril, da je bil ta podpis potreben in nujen in da je prav, da so to naredili. Namen podpisa je, da Jelovica ostane skrivnostna, zelena in ostane za ljudi, ki bodo znali z njo gospodariti.

Jelovica sodi med najbolj raznolike in dobro hranjene dele slovenske narave. Zaradi človeških dejavnosti in podnebnih sprememb se območje Jelovice in njeni prebivalci srečujejo z naravnimi ujmami, ki jih lahko omilimo in zmanjšamo njihov vpliv z ustreznim upravljanjem območja.

Partnerji projekta CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Razvojna agencija Sora, Občina Železniki in CIPRA International so izvajali aktivnosti za obnovo gozdov, ki je vključevala:

  • sadnjo več kot 24 tisoč novih dreves, tradicionalnih drevesnih vrst za Jelovico, kot so bukev, jelka in gorski javor, s čimer so povečali njeno odpornost na vremenske ujme in druge posledice podnebnih sprememb
  • iz gospodarske rabe so izključili 30 habitatnih dreves s tem izboljšali pestrost življenjskega prostora živalskim vrstam;
  • namestili so 25 novih gnezdilnic za sove kozače in 
  • prvič izvajali monitoring divjega petelina s pomočjo telemetrije na Jelovici.

Jelovica nudi številne možnosti rekreacije v naravnem okolju

Jelovica ponuja veliko možnosti za gorsko kolesarjenje in pohodništvo. Izletniške točke so planine in koče na Taležu, Goški ravni in Vodiški planini.

“Iz smeri Radovljice je dostop možen po gozdni cesti iz Spodnje Lipnice, pohodne poti pa so urejene iz vasi Kropa, Jamnik, Lipnica, Ribno, neoznačene poti na planine pa vodijo tudi iz drugih krajev. Po gozdnih poteh je prek planote mogoče priti vse do Bohinja in Selške doline,” povedo v Radovljici.

Nekaj namigov za izlet:

  • Odpravite se na pohod na Babji zob ali na Talež in občudujte lep razgled.
  • Z gorskim kolesom se odpeljite po gozdnih poteh.
  • Obiščite Jamo pod Babjim zobom in si oglejte značilne kraške pojave.

Vir: Cipra, RRA Sora, Bled, Radovljica

(Visited 74 times, 1 visits today)
Close