Avtor bv; foto: adobestock 8:00 dop OKOLJE

Evropski dan Nature 2000 in odprtje prijav za nagrado Nature 2000 v Sloveniji

V vseh državah članicah Evropske unije 21. maja obeležujemo dan največjega naravovarstvenega omrežja na svetu Natura 2000. Odprt razpis za slovenske nagrade Nature 2000!

Vzpostavitev omrežja Natura 2000 je bil eden pomembnejših ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ima pomembno vlogo pri ohranjanju narave in ekosistemskih storitev, ki nam jih nudi narava (zmanjševanje onesnaženosti zraka, zagotavljanje pitne vode, uravnavanje erozije tal).

Z vstopom v Evropsko unijo in razglasitvijo območij Nature 2000 smo v Sloveniji pridobili tudi možnost črpanja evropskih sredstev za ohranjanje teh območij. Priložnosti za različne sektorje predstavljajo projekti za konkretne akcije na terenu za izboljšanje stanja ciljnih živalskih in rastlinskih vrst ter obnove življenjskih okolij (na primer vzpostavitev travnikov, obnova vodotokov); podprte so tudi komunikacijske aktivnosti, postavitev infrastrukture za obisk (naravoslovne poti, informacijski centri), kar izboljšuje tudi turistično ponudbo območja.

Odprtje prijav na slovensko nagrado Nature 2000

 V 20 letih smo v Sloveniji razvili vrsto dobrih praks upravljanja območij Nature 2000. Leta 2022 smo tako prvič podelili tudi slovensko nagrado Natura 2000, letos bo slovenska nagrada Natura 2000 podeljena drugič.

V petih kategorijah so za prvo nagrado skupno prejeli 21 prijav, osemčlanska žirija pa je razglasila šest zmagovalcev: Notranjski regijski park; Kozjanski regijski park; Nacionalni inštitut za biologijo; Zavod za gozdove Slovenije; Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, območna enota Celje; Javni zavod Triglavski narodni park. Zmagovalci so poskrbeli za renaturacijo struge Stržena na Cerkniškem jezeru, upravljajo s travniškimi sadovnjaki v Kozjanskem parku, pomembno so prispevali k raziskovanju hroščev v Sloveniji, pomagali so pri preprečevanju škod po velikih zvereh, krepili so sodelovanje s šolami v Biosfernem območju Julijske Alpe ter sodelovali pri upravljanju nahajališča rumenega sleča na Vrhku.

Primere dobre prakse je letos mogoče prijaviti v šest različnih kategorij. Letošnja novost je kategorija: ljubiteljska znanost za Naturo 2000. Poleg te so mogoče prijave še v naslednje kategorije: varstvo vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v Sloveniji, slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000, družbeno-gospodarske koristi, sodelovanje, komunikacijske akcije za območja Nature 2000.

Vsi zaineteresirani lahko oddajo prijave na spletnem mestu natura2000.si.

(Visited 40 times, 1 visits today)
Close