Sestavo proračuna za leto 2021 v veliki meri določa epidemija Covid-19

3 decembra, 2020
Samo Kranjec
Vir: Ministrstvo za finance

»V državnem proračunu za leto 2021 načrtujemo 10.722 milijonov prihodkov in 13.469 milijonov odhodkov. Usmerjen bo predvsem v okrevanje in krepitev odpornosti gospodarstva ob hkratni skrbi za zdravje in blaginjo posameznika. Primanjkljaj v višini 2.747 milijonov se bo financiral z zadolževanjem. Skupno bomo za stroške obresti namenili 762 milijonov evrov,« razlagajo na ministrstvu za finance.

Na ministrstvu tudi pravijo, da se razvojna usmerjenost  proračuna  kaže  v  veliki  rasti  investicij  v  letu  2021.  »Skupno  bomo  v  letu  2021  za  investicije in investicijske transferje namenili 1.980 milijonov evrov, kar je približno dva krat toliko kot v letu 2020,« poudarjajo na finančnem ministrstvu.    

 

Okrevanje in odpornost

Za okrevanje in odpornost bodo na voljo tudi dodatna evropska sredstva, ki bodo namenjena   izboljšanju   zdravstvene   infrastrukture   in   infrastrukture   za   oskrbo   starejših,   trajnostnemu   razvoju   in   zelenemu   prehodu,   ohranjanju  in  ustvarjanju  delovnih  mest, podpornemu okolju za  podjetja,  turizem  in  kulturo  ter  za  področje  digitalizacije.  Skupaj  bo  za  programe in projekte, ki se financirajo iz evropskih sredstev, namenjeno 1.619 milijonov evrov.

 

Pol milijarde za obvladovanje epidemije

Za obvladovanje epidemije je v  proračunski rezervi rezerviranih 500 milijonov evrov. Glavnina ukrepov bo namenjena ohranjanju delovnih mest in zagotavljanju delovanja gospodarstva. Pomemben del ukrepov pa bo namenjen varovanju zdravja ljudi ter krepitvi  in odpornosti zdravstvenega sistema.

 

Ključna področja, za katera se namenjajo proračunska sredstva

1. Socialna varnost in pokojninsko varstvo

Področju   socialne   varnosti se namenja   1.481   milijonov   evrov.   Največ   za   družinske   prejemke   in   starševska   nadomestila (603 milijonov evrov), denarno socialno pomoč (291 milijonov evrov), varstveni dodatek (43 milijonov evrov),   varstvo   vojnih   invalidov,   vojnih   veteranov   in   žrtev   vojnega   nasilja   (61   milijonov   evrov),   regresiranje   prevozov  v  šolo  (46  milijonov  evrov),  prehrano  učencev,  dijakov  in  študentov  (59  milijonov  evrov)  ter  štipendije  (100 milijonov evrov). Za financiranje obveznosti pokojninske blagajne je namenjenih 1.337 milijonov evrov.

 

2. Varnost

Sredstva v višini 1.509 milijonov evrov bodo šla za  modernizacijo  opreme  vojske  in  policije,  razvoj  in  delovanje  obrambnih  zmogljivosti,  sistem  varstva  pred  naravnimi    in    drugimi    nesrečami,    investicijsko    vzdrževanje    objektov,    zagotovitev    kibernetske    varnosti    in    izboljšave na področju pravosodja.

 

3. Zdravje

Za obvladovanje razmer, povezanih z epidemijo v zdravstvu ter dosego boljšega zdravja, ohranitve dostopnosti do  zdravstvenih  storitev ter  manj  neenakosti  v  zdravstvu se odmerja  455  milijonov  evrov.  »Iz  državnega  proračuna  tokrat  namenjamo  tudi  sredstva  za  pokrivanje  večjih  stroškov  izvajalcev  zdravstvenih  storitev,  ki  so  nastali  zaradi  epidemije.  Sredstva  namenjamo  tudi  ukrepom  za  skrajševanje  čakalnih  dob  ter  za  investicijske  projekte v zdravstveno infrastrukturo,« poudarjajo na ministrstvu za finance.

 

4. Kultura 

Proračun  za  kulturo  v  višini  268  milijonov  evrov  bo  tematsko  obeležil  30-letnico  osamosvojitve  Slovenije  in  predsedovanje Slovenije EU, okrepil ustvarjalnost na vseh področjih kulturnega delovanja, zagotovil raznolikost in dostopnost  umetniške  in  medijske  krajine,  spodbudil  ohranjanje  in  varovanje  kulturne  dediščine  kot  temelja  narodnega spomina ter omogočil občuten dvig investicij v infrastrukturo na področju kulture.

 

5. Promet in prometna infrastruktura

Za razvoj infrastrukture je odmerjeno 1.025 milijonov evrov. Ključna bodo vlaganja v nadgradnjo in posodobitev železniške infrastrukture (437 milijonov evrov) ter vzdrževanje in izgradnjo cestnih povezav (317 milijonov evrov). Okrog 229 milijonov evrov pa je zagotovljeno za namen trajnostne mobilnosti, predvsem za integriran sistem javnega potniškega prometa.

 

6. Okolje, prostor in energija

Za varovanje okolja in okoljsko infrastrukturo se načrtuje 528 milijonov evrov. Večino sredstev je namenjenih za prehod na zeleno gospodarstvo in prilagajanju podnebnim spremembam, upravljanju z vodami ter ohranjanju biotske raznovrstnosti. Za stanovanjsko dejavnost bo namenjenih 76 milijonov evrov ter 72 milijonov evrov za upravljanje z viri energije in energetsko učinkovitost.

 

7. Znanost in informacijska družba

Iz državnega proračuna bo za znanost šlo 493 milijonov evrov. »Sredstva zajemajo vlaganja v raziskave in razvoj javnih raziskovalnih zavodov, znanstvene kadre in opremo, podporo tehnološko razvojnim podjetjem, spodbude v prenos znanj iz izobraževalnih ustanov v gospodarstvo ter digitalni transformaciji gospodarstva, družbe in države,« razlagajo na ministrstvu za finance.

Vir: Ministrstvo za finance
Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 33 times, 1 visits today)