Avtor BR; foto: adobestock 11:34 dop AKTUALNO

Vetrne elektrarne na Pohorju: Bo izdano integralno gradbeno dovoljenje?

Na Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP) v zvezi s postavitvijo vetrnih elektrarn na območju Areha in Treh Kraljev kot upravni organ vodijo postopek izdaje integralnega gradbenega dovoljenja.

Za, kot pravijo, boljši vpogled v postopek predvidene gradnje vetrnih elektrarn na Pohorju so pripravili pojasnilo.

Pojasnjujejo, da je MNVP (kot upravni organ v tem postopku) vlogo investitorja dolžan sprejeti, postopek voditi v skladu z zakonodajo, na koncu pa o vlogi na podlagi ugotovitev tudi izdati pozitivno ali negativno odločbo.

Investitor predložil dokumentacijo

V navedenem primeru, torej na Pohorju, MNVP vodi tako imenovani integralni postopek, to je upravni postopek izdaje gradbenega dovoljenja, v katerem se hkrati izvede tudi presoja vplivov na okolje. Za integralni postopek je pristojno MNVP.

Ker investitor Energija na veter d. o. o. Ljubljana predvideva postavitev vetrnih elektrarn, ki skupaj presegajo moč 30 megavat (MW), je za posege treba izvesti presojo vplivov na okolje in gradbeno dovoljenje pridobivati v integralnem postopku. Investitor je k vlogi priložil dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in poročilo o vplivih na okolje (PVO).

V vlogi se investitor opira na prostorske ureditvene pogoje Občine Slovenska Bistrica, kamor sodi območje predvidene gradnje vetrnih elektrarn, glede gradnje kablovoda pa na prostorske akte občine Ruše.

V integralnem postopku je MNVP pridobival tudi mnenja “pristojnih mnenjedajalcev glede skladnosti dokumentacije gradbenega dovoljenja in PVO s predpisi iz njihove pristojnosti, in sicer glede vpliva gradnje na varovana območja in okolje (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direkcija RS za vode, Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove, Ministrstvo za obrambo, Javna agencija za civilno letalstvo …), glede vpliva na varovalne pasove (Direkcija RS za infrastrukturo, ELES, Elektro Maribor, Telekom Slovenije, Petrol, Komunala Slovenska Bistrica …) in glede skladnosti z občinskimi prostorskimi akti (Občina Slovenska Bistrica in Občina Ruše).”

Za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja se morajo vsi strinjati

Devet mnenjedajalcev je podalo negativno mnenje ali zahtevalo dopolnitev dokumentacije: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direkcija RS za vode, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Občina Slovenska Bistrica, Občina Ruše, Komunala Slovenska Bistrica, Ministrstvo za obrambo. S prejetimi mnenji je MNVP seznanil investitorja in določil rok, do katerega mora ta dopolniti ali spremeniti dokumentacijo, s katero lahko ponovno poskuša pridobiti pozitivna mnenja. Odločitev o tem, ali se bo odločil za ponoven poskus pridobivanja pozitivnih mnenj, je na strani investitorja.

Za konec MNVP poudari, da morajo biti za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja vsa mnenja pristojnih mnenjedajalcev pozitivna.

(Visited 135 times, 4 visits today)
Close