LOGO_LUPA_web

Ob mednarodnem dnevu mladih: vlada sporoča, da jim z ukrepi zagotavlja boljši položaj

“Svet, v katerem živijo mladi, je čedalje bolj kompleksen, kar pomeni, da je prehod iz otroštva v odraslost zahtevnejši in bolj tvegan. Z mladinsko politiko zato slovenska vlada usmerjeno in neprekinjeno vlaga pozornost in sredstva v mlade ter njihovo doseganje avtonomije,” so zapisali na Vladi RS ob mednarodnem dnevu mladih, ki ga obeležujemo danes.

Izobraževanje, trg dela in bivanjske razmere

Navajajo 3 ključna področja, kjer s sistemskimi rešitvami in konkretnimi ukrepi po njihovih besedah zagotavljajo boljši položaj mladih:

Izobraževanje

  • Povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja. Pet izboljšav, ki jih Novela zakona o visokem šolstvu prinaša študentom: študent bo tudi po opravljeni diplomi obdržal status do konca študijskega leta, država bo financirala doktorski študij s proračunskimi sredstvi, polnopravno članstvo študentov v akademskih zborih, financiranje visokega šolstva bo zdaj urejeno z zakonom in uvaja boljši sistem zdravstvenega varstva študentov.
  • Večji delež mladih, ki končajo izobraževanje. Konkretni ukrepi lani in letos so: socialno vključevanje mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje, spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in  spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja. Zanje bo vlada v dveh letih namenila več kot 10 milijonov evrov.
  • Štipendijska politika: državne, kadrovske, Zoisove, Ad futura in štipedije za deficitarne poklice so namenjene motiviranju mladih za vključevanje v izobraževalni sistem, pridobivanje višje ravni znanja, izboljšanje zaposljivosti in v primeru visokošolskega izobraževanja tudi zaključevanje študija v rednem roku. Vlada je v letu 2016/17 za štipendije namenila več kot 96,6 milijonov evrov.

Zaposlovanje

Pri vključevanju mladih na trg delovne sile ima ključno vlogo država. Ukrepi aktivne politike:

  • Po kreativni poti do znanja je program povezovanja visokošolskih zavodov, podjetij in študentov. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, hkrati pa se bo s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva izvajal prenos strokovnega in akademskega znanja.
  • Jamstvo za mlade je učinkovit pristop k reševanju brezposelnosti mladih. Vsaki mladi osebi do starosti 29 let bo ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.
  • Program »MLADI« vključuje podporo podjetjem mlajšim od 5 let, ki imajo zaradi specifike razvoja in brez zgodovine poslovanja težave pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev na trgu. Namen programa je začetna finančna podpora podjetniškim idejam in/ali že ustanovljenim mladim podjetjem, ki imajo zagotovljen trg in izkazujejo potencial povečanja dodane vrednosti na zaposlenega.

Stanovanjska politika

Ukrepi za prvo reševanje stanovanjskega problema:

  • Nacionalni stanovanjski program 2015-2025 posebno pozornost namenja ustvarjanju razmer za zagotavljanje kakovosti bivanja posebno za mlade. S srednjeročno usmerjenostjo bodo v obdobju petih let izvedeni izbrani projekti za stabilizacijo razmer na področju stanovanjske oskrbe v Sloveniji. Pri pripravi projektov sodelujejo tudi predstavniki mladih.
  • Javna služba za najemniško upravljanje: najprej bo Stanovanjski sklad RS s pilotnim projektom oddajal v najem stanovanja v lasti sklada ter stanovanja drugih lastnikov zasebnega in javnega sektorja, ki bodo sklenili pogodbo o oddaji Stanovanjskemu skladu. Glede na rezultate projekta bodo ustrezno spremenjena zakonodaja, ki področje sistemsko ureja.
  • Stanovanjske skupnosti mladih so nova oblika sobivanja, namenjena mladim, ki končajo študijsko pot in ne izpolnjujejo več pogojev za bivanje v študentskih domovih ter mladim, ki ne študirajo in se vseeno želijo osamosvojiti. Stanovanjske kooperative se bodo spodbujale skozi javno-zasebno partnerstvo.

Vir: Vlada RS

Preberite tudi:

addict-2713620_640
Mednarodni dan proti zlorabi in trgovanju s prepovedanimi drogami

...  in zasvojenosti, starši so namreč otrokovi prvi in najboljši učitelji. Strokovne sodelavke Centra za preprečevanje odvisnosti ...

ris
Danes prvi mednarodni dan risov

Danes na pobudo mednarodnega projekta Interreg-3Lynx prvič obeležujemo mednarodni dan risov, največjih divjih mačk v Evropi. Njihova populacija se ...

ocean
Svetovni dan oceanov v znamenju plastičnih odpadkov – Slovensko morje ni izjema

...  prvi »Načrt upravljanja z morskim okoljem«, ki ga je Vlada RS sprejela lansko leto, je bilo ugotovljeno, da je na slovenski obali ...

svetovni dan okolja
Svetovni dan okolja: plastika

...  prvi 'Načrt upravljanja z morskim okoljem', ki ga je Vlada RS sprejela lansko leto, je bilo ugotovljeno, da je na slovenski obali v ...